Boloňský proces, EHEA a Jerevanské ministerské komuniké

V poslední době se evropské státy dostávají do stále vážnější bezpečnostní a politické situace a hledají její společné řešení. V řadě zemí se stále hlasitěji ozývají nacionalistické hlasy spojované někdy dokonce s odchodem z EU. Proto považujeme za nanejvýš potřebné si připomenout, co všechno evropské země ve vzájemné spolupráci dokázaly. Jednou z úspěšných oblastí je bezesporu postupné sbližování vysokoškolských systémů jednotlivých zemí, které je považováno nejen za jeden z předpokladů udržení ekonomické a sociální konkurenceschopnosti Evropy v globálním měřítku, ale také za jeden z předpokladů formování společných evropských hodnot a kultury.

Společný postup evropských zemí ve vysokém školství utvářený především v rámci Boloňského procesu vedl k postupnému vytvoření Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání (EHEAEuropean Higher Education Area). Přestože Boloňský proces začal individuální akcí čtyř velkých evropských zemí, EU velmi rychle pochopila jeho závažnost, plně se do procesu začlenila a převzala iniciativu. Dnes v EHEA spolupracují nejen všechny členské státy EU, ale i dvacítka dalších zemí z Evropy i Asie, a EHEA sama se stala vzorem pro formování dalších regionálních uskupení ve světě.

Významnou součástí Boloňského procesu jsou periodické konference ministrů vysokého školství zemí EHEA, které hodnotí jeho dosavadní vývoj a definují nové úkoly pro nastávající období. Dnes jsme prakticky již v polovině období mezi posledním devátým zasedáním v Jerevanu v květnu 2015 a příštím desátým v Paříži na jaře 2018. Jak je posuzován dosažený stav a jaké jsou vyhlídky dalšího vývoje?

Snahou redakce zpravodaje Vysoké školství ve světě je přispět k širšímu porozumění tomuto vývoji. Proto jsme připravili sérii tří článků, založených na nejzávažnějších dokumentech, které byly projednávány na posledním zasedání ministrů. První z nich shrnuje předchozí vývoj Boloňského procesu až po ministerské zasedání v Jerevanu, z jehož závěrečného komuniké (Yerevan Ministerial Communiqué) přináší výtah. Další dva články budou věnovány zprávě o stavu realizace Boloňského procesu a dokumentu o dosavadním i budoucím vývoji EHEA.

Redakce Vysoké školství ve světě

Výzva k rozsáhlé spolupráci evropských vysokých škol a k harmonizaci, postupnému sbližování až propojování celých vysokoškolských systémů vyšla ze setkání ministrů čtyř zemí – Francie, Německa, Itálie a Spojeného království – v roce 1998 v Paříži. Takzvaná Sorbonnská deklarace obsahovala čtyři základní témata budoucího propojení: mobilitu studentů i učitelů, strukturované studium, kreditní systém a budování Evropy znalostí v těsné spolupráci s ostatním světem. Sorbonnská deklarace měla značný pozitivní ohlas a již následujícího roku přijalo 29 evropských zemí v Boloni společnou deklaraci, kterou byl zahájen tzv. Boloňský proces. V tzv. Boloňské deklaraci přibylo páté základní téma, spolupráce v zajišťování kvality, a v Pražském komuniké z druhého setkání ministrů v roce 2001 pak poslední dvě základní témata: sociální dimenze a celoživotní učení.

První desetiletí Boloňského procesu bylo završeno ustavením Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání, EHEA (European Higher Education Area) na sedmém ministerském zasedání společně v Budapešti a ve Vídni v roce 2010 (v následující tabulce není uvedeno). Počet členů se postupně rozrostl na dnešních 48 zemí (prozatím poslední členskou zemí se stalo Bělorusko), členem je i sama Evropská unie. Dalšími významnými mezníky bylo šesté ministerské zasedání v roce 2009 v Lovani, při jehož příležitosti se konalo poprvé Bologna Policy Forum (paralelní akce zaměřená na globální problémy a na spolupráci s ostatními oblastmi světa, která se od té doby koná společně se zasedáním ministrů) a zejména osmé zasedání v Bukurešti v roce 2012. Pro ně byla zpracována první podrobná zpráva o realizaci Boloňského procesu, která po dvou letech hodnotila stav nově ustavené EHEA (The European Higher Education Area in 2012, Bologna Process Implementation Report).

Boloňský proces: od Sorbonny k Bukurešti (1998–2012)

Tabulka

Zatím poslední deváté zasedání ministrů se ve dnech 14.–15. května konalo v arménském Jerevanu. Paralelně s ním probíhalo již čtvrté Bologna Policy Forum jako nástroj dialogu a spolupráce s přizvanými sousedními zeměmi (účastnilo se jich však pouze pět). Pro zasedání byla zpracována zpráva hodnotící stav Boloňského procesu, resp. EHEA v roce 2015 (The European Higher Education Area in 2015, Bologna Process Implementation Report), tedy druhá v řadě. (O jejím obsahu budeme důkladněji informovat v dalším článku.) Existence této podrobné hodnotící zprávy vedla k poměrně kritickému vyznění Jerevanského ministerského komuniké i celého jednání.

Závažným dokumentem připraveným pro deváté zasedání byla také studie o dalším směřování EHEA (The Bologna Process Revisited: the Future of the European Higher Education Area), která shrnula hlavní zkušenosti z dosavadního vývoje i nové problémy, které bude nutné řešit. Vycházela z výsledků mimořádného semináře BFUG (Bologna Follow-Up Group) v Římě v září 2014 a dalších rozborů. (O této zprávě přineseme detailnější informaci ve třetím článku.)

K programu konference, tedy k hodnocení dosavadního vývoje i k dalšímu směřování EHEA, vydalo svá stanoviska a doporučení i pět z osmi konzultujících členů (consultative members) EHEA: EUA (European University Association), která připravila velkou, více než 130 stránkovou studii (Trends 2015: Learning and Teaching in European Universities), dále EURASHE (European Association of Institutions in Higher Education), ESU (European Students’ Union), ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education) a EI (European International Pan-European Structure), ale i další organizace jako EQAR (European Quality Assurance Register).

Mezi dokumenty projednávané a přijaté v Jerevanu patřil také návrh revidovaných Standardů a směrnic pro zajišťování kvality (ESG Standards and guidelines for quality assurance in the European Higher Education Area), návrh revidovaného Průvodce uživatelů ECTS (ECTS Users’ Guide 2015) jako oficiálního dokumentu EHEA a návrh způsobu akreditace společných programů (European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes). Dále byla projednána a vzata na vědomí Zpráva o možnostech automatického uznávání diplomů (Report of the Pathfinder Group on Automatic Recognition, PfG) a zpráva o konferenci výzkumných pracovníků konané v listopadu 2014 v Bukurešti (Future of Higher Education – Bologna Process Researchers’ Conference).

Významnou – a do značné míry i kontroverzní – událostí ministerské konference bylo přijetí Běloruska jako 48. členské země EHEA. Díky iniciativě především Norska však přijetí zůstává vázáno na splnění dohodnutých podmínek (zavedení boloňských reforem, ale i akademická svoboda, autonomie vysokých škol a demokratické a občanské hodnoty), jež jsou obsaženy v přijatém plánu reforem (Roadmap Belarus), který patří mezi další dokumenty zasedání.

Také paralelní zasedání Bologna Policy Forum vydalo svůj výsledný dokument (Fourth Bologna Policy Forum Statement), který zdůrazňuje význam politického dialogu a spolupráce mezi EHEA a sousedícími zeměmi Blízkého východu (ME), Severní Afriky (NA) a Asie (AS – společný akronym MENAAS).

Všechny zmiňované dokumenty a podklady jsou volně ke stažení na adrese Jerevanské ministerské konference (Background Documents).

Ministerské komuniké

Nejdůležitější politický dokument zasedání, Jerevanské ministerské komuniké (Yerevan Ministerial Communiqué), shrnuje na pěti stranách výsledky jednání. V jeho úvodu se ministři přihlásili k vizi EHEA, v níž země s odlišnými tradicemi „spolupracují na základě otevřeného dialogu, sdílených cílů a společných závazků v procesu dobrovolného sbližování a koordinované reformy evropských vysokoškolských systémů. To je založeno na veřejné odpovědnosti za vysoké školství, akademické svobodě, autonomii a integritě institucí, opírá se o silnou podporu z veřejných zdrojů a je realizováno společnou strukturou diplomů, sdíleným porozuměním principům i procesům zajišťování kvality a uznávání a celou řadou společných nástrojů.“

Komuniké nejprve shrnuje přínos boloňských reforem k mobilitě studentů a absolventů, ke společným studijním i výzkumným programům a k vyšší mezinárodní aktivitě vysokých škol, kdy EHEA otevřela dialog s ostatními oblastmi světa, a považuje se za model strukturované spolupráce. Na rozdíl od předchozích komuniké však vzápětí přechází k nedostatkům dosavadního vývoje, kdy „realizace strukturálních reforem je bohužel nerovnoměrná a společné nástroje se někdy užívají nesprávně nebo byrokraticky a povrchně“.

Dnes musí EHEA čelit vážným problémům, pokračující ekonomické a sociální krizi, vysoké úrovni nezaměstnanosti, rostoucí marginalizaci mládeže, demografickým změnám, změnám v imigraci, konfliktům uvnitř i mezi zeměmi i extremismu a radikalizaci. EHEA má však klíčovou úlohu v řešení těchto problémů, je proto nutné konsolidovat její strukturu a obnovit původní vizi.

Do roku 2020 je třeba realizovat společné cíle ve všech zemích EHEA, aby se zajistila vzájemná důvěra ve vysoké školství ostatních zemí. Komuniké pak uvádí čtyři cíle stejné závažnosti, jež se budou sledovat v příštích letech, i cesty, jak jich dosáhnout:

 • Zvýšit kvalitu a relevanci výuky je hlavním posláním EHEA. Proto se budou podporovat pedagogické inovace v prostředí zaměřeném na studenta (Student-centred_learning), využívat potenciál digitálních technologií, propojovat výuku a výzkum a zvyšovat kompetence vysokoškolských učitelů.
 • Posílit zaměstnatelnost a uplatnění absolventů na rychle se měnícím trhu práce znamená pro EHEA nejen osvojení kvalifikací a kompetencí, které nyní požaduje trh práce, ale také rozvíjení nových, které budou zapotřebí pro zajištění zaměstnatelnosti a uplatnění absolventů po jejich celou pracovní kariéru.
 • Zvýšení inkluzivnosti systémů je podstatným cílem EHEA, protože populace evropských zemí je stále rozmanitější také díky imigraci a demografickým změnám. Je třeba rozšiřovat přístup k vysokoškolskému studiu, podporovat tomu odpovídající rozmanitost forem učení pro různé typy studentů včetně celoživotního učení a podporovat při dokončování studia studenty ze znevýhodněného prostředí.
 • Realizace dohodnutých strukturálních reforem je předpokladem konsolidace a úspěchu EHEA. Společná struktura diplomů a kreditní systém (ECTS), společné standardy a směrnice pro zajišťování kvality, spolupráce v mobilitě a ve společných programech i diplomech jsou základem EHEA. Když se dohodnuté reformy v některých zemích nerealizují, podrývá to fungování i hodnověrnost celé EHEA. (Například přenositelnost grantů a půjček byla schválena již na berlínském zasedání v roce 2003, ale realizovalo ji jen několik málo zemí.)

Řízení i pracovní metody EHEA musí podpořit dosažení těchto cílů. Ministři proto požádali skupinu BFUG, aby zjednodušila své řízení a pracovní metody, zapojila do programu práce i pracovníky vysokých škol a předložila návrhy, jak řešit případy, kdy se klíčové závazky nerealizují.

Ministři přivítali žádost Běloruska o přijetí do EHEA, především jeho závazek realizovat 16 let po zahájení Boloňského procesu nezbytné reformy, které přizpůsobí běloruský vysokoškolský systém i praxi zemím EHEA a jsou uvedeny v dohodnutém postupu (road map), jenž je součástí přijímacího procesu.

Ministři uvítali nabídku Francie, že bude hostit jejich další zasedání v roce 2018 a do té doby zajišťovat práci Sekretariátu EHEA.

Na závěr ministři vzali na vědomí dílčí zprávy pracovních skupin pro Realizaci (Implementation), Strukturální reformy (Structural reforms), Mobilitu a internacionalizaci (Mobility and internationalization) a Sociální dimenzi a celoživotní učení (Social dimension and lifelong learning) a schválili řadu následujících úkolů:

 • začlenit kvalifikace krátkého cyklu do Kvalifikačního rámce EHEA (Qualifications Framework, QF – EHEA);
 • zajistit, aby kvalifikační požadavky pro zaměstnání ve veřejném sektoru umožňovaly spravedlivý přístup i bakalářům, a podporovat zaměstnavatele, aby vhodně využívali všechny úrovně vysokoškolské kvalifikace včetně bakalářů;
 • zajistit ve spolupráci s vysokými školami spolehlivé a smysluplné informace o kariérových drahách absolventů a jejich přechodu ze školy a dalšího uplatnění na trhu práce, které bude poskytovat vedení škol potenciálním studentům, jejich rodičům i celé společnosti;
 • prozkoumat legislativu členských zemí, zda plně odpovídá požadavkům Lisabonské konvence o uznávání (Lisbon Recognition Convention);
 • odstranit překážky uznávání předchozího učení (prior learning), aby se rozšířil přístup na vysoké školy a usnadnilo získání kvalifikace, a vyzvat vysoké školy, aby zvýšily svou výkonnost při uznávání předchozího učení;
 • prozkoumat národní kvalifikační rámce (National Qualifications Frameworks), zda různé vzdělávací dráhy, které vedou k jednotlivým diplomům, patřičně uznávají předchozí učení;
 • ustavit dobrovolnou skupinu zemí a organizací s cílem usnadnit vzájemné uznávání profesních kvalifikací;
 • podporovat mobilitu pedagogů s ohledem na směrnice Pracovní skupiny pro mobilitu a internacionalizaci;
 • podporovat přenositelnost grantů a půjček s ohledem na směrnice Pracovní skupiny pro mobilitu a internacionalizaci;
 • zvýšit sociální inkluzivnost vysokého školství tím, že se budou realizovat a naplňovat strategie sociální dimenze EHEA;
 • zajistit, aby kvalifikace získané v jiných zemích EHEA byly automaticky uznávány na stejné úrovni jako odpovídající domácí kvalifikace;
 • umožnit vysokým školám, aby mohly využívat vhodné organizace (agentury) registrované v Rejstříku pro externí zajišťování kvality (EQAR).

Zpracovali Jan Koucký a Jan Kovařovic

.

 

Ministerial Conferences, Declarations and Communiqués

2015 Ministerial Conference and Fourth Bologna Policy Forum

Yerevan Communiqué. EHEA, Ministerial Conference Yerevan 2015

European Ministers adopt the Yerevan Bologna Communiqué. EUA Newsletter, May 21, 2015

The Bologna Process: from Sorbonne to Bucharest, 1998-2012. Bologna Process Implementation Report. European Commission, 2012

Brendan O’Malley: Bologna progress report says ‘much more to be done’. University World News, Issue 368, 21 May 2015

Napsat komentář

Filed under EHEA, Všechny články

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s