Editorial

1. října 2016

Vážené kolegyně, vážení kolegové, čtenářky a čtenáři,

oslovuji Vás opět po více než roční přestávce s informací, že Středisko vzdělávací politiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy obnovuje vydávání internetového zpravodaje Vysoké školství ve světě. Hlavním důvodem tohoto našeho kroku je přetrvávající zájem čtenářů o kvalitně zpracovávané odborné informace o vývoji vysokého školství v zahraničí; samozřejmě především v členských státech EU a OECD.

Internetový zpravodaj Vysoké školství ve světě začal vycházet v březnu 2012 s finančním příspěvkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Podpora MŠMT společně s naším vlastním vkladem dostačovala na pokrytí nezbytných nákladů spojených s vytvářením zpravodaje.

Ovšem již v roce 2014 snížilo MŠMT svou podporu na polovinu. Současně nám oznámilo, že pro rok 2015 nemáme z jeho strany počítat s žádným příspěvkem.

Vzhledem ke stále rostoucímu zájmu čtenářů jsme však chtěli ve vydávání zpravodaje vytrvat a veškeré náklady (včetně nákladů na profesionálně zpracovávané webové stránky) pokrýt z vlastních zdrojů. Vydrželi jsme však pouze do poloviny roku 2015, kdy jsme narazili na to, že přednostně musíme řešit úkoly a projekty, které přinášejí finanční prostředky, a vydávání zpravodaje jsme odsunuli na vedlejší kolej.

Během posledního roku jsme však dostali řadu ohlasů od našich čtenářů: pracovníků vysokých škol, studentů i zájemců mimo vysoké školství (například výzkumných pracovníků nebo redaktorů z jiných médií), jak důležité pro ně bylo mít možnost se průběžně seznamovat s děním ve vysokém školství v jiných zemích. Znamenalo to pro nás takové povzbuzení, že od zahájení nového akademického roku budeme pokračovat ve vydávání zpravodaje na vlastní náklady.

Prostřednictvím zpravodaje Vysoké školství ve světě tedy budeme nadále pravidelně a systematicky informovat zájemce o dění ve vysokoškolské politice, vysokoškolských systémech i na jednotlivých vysokých školách v zahraničí. Chceme pokračovat v našem zaměření na klíčové problémy vysokého školství, ukazovat jejich složitost a rozporuplnost, věcně o nich informovat i vznášet zneklidňující otázky. Rádi bychom přispěli k tomu, aby se diskuse o vysokém školství u nás mohla opírat i o znalosti a konkrétní fakta ze světa.

Již od roku 2013 připravuje zpravodaj Vysoké školství ve světě v naprosté většině případů redakční dvojice Jan Koucký a Jan Kovařovic. Vedle řízení a organizace celého procesu spočívá naše práce v tom, že se seznamujeme s mnoha různými novými dokumenty, články a jinými texty o vysokém školství ve světě – především těmi, které jsou dostupné na internetu. Vybíráme z nich ty zajímavé pro české čtenáře, vytváříme jakousi zásobní banku takových textů a určujeme, které z nich následně zpracováváme jako příspěvky pro zpravodaj. Samotná příprava příspěvků pro zveřejnění pak spočívá ve zpracování (výtahy, zprávy, kompilace, překlady…) vybraných textů a v navazující redakční a technické práci, se kterou nám pomáhají další kolegové.

Věřím, že zpravodaj Vysoké školství ve světě bude i nadále přispívat k Vaší práci a k rozvoji vysokého školství v České republice.

Vážené kolegyně a vážení kolegové, milí čtenáři, těším se na další spolupráci s Vámi.

Jan Koucký

 

 

Starší editorialy…

 

1. listopadu 2013

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

internetový zpravodaj Vysoké školství ve světě vychází od konce března 2012, což je v současnosti již 20 měsíců – na začátku jsme si to nedokázali ani představit. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) se však po pilotní podpoře zpravodaje rozhodlo podpořit jeho vydávání také v roce 2013.

Prostřednictvím zpravodaje Vysoké školství ve světě se snažíme pravidelně a systematicky informovat české zájemce o dění ve vysokoškolské politice, vysokoškolských systémech i na jednotlivých vysokých školách v zahraničí. Chceme pokračovat v našem zaměření na klíčové problémy vysokého školství, ukazovat jejich složitost a rozporuplnost, věcně o nich informovat i vznášet zneklidňující otázky. Rádi bychom přispěli k tomu, aby se diskuse o vysokém školství u nás mohla opírat i o znalosti a konkrétní fakta ze světa.

Ve vydávání zpravodaje došlo v posledním roce k důležitým změnám, o nichž Vás dnes budu informovat. Zpravodaj Vysoké školství ve světě vytvořilo a v polovině března 2012 spustilo Středisko vzdělávací politiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (SVP PedF UK) ve spolupráci s Centrem pro studium vysokého školství, v.v.i. (CSVŠ). Připravovali ho především členové původního redakčního týmu.

Od začátku roku 2013 připravuje zpravodaj Vysoké školství ve světě v naprosté většině případů redakční dvojice Jan Koucký a Jan Kovařovic. Vedle řízení a organizace celého procesu spočívá naše práce v tom, že se seznamujeme s mnoha různými novými dokumenty, články a jinými texty o vysokém školství, které jsou publikovány především na internetu, vybíráme z nich ty zajímavé pro české čtenáře, vytváříme jakousi zásobní banku takových textů a určujeme, které z nich následně zpracováváme jako příspěvky pro zpravodaj. Samotná příprava příspěvků pro zveřejnění pak spočívá ve zpracování (výtahy, zprávy, kompilace, překlady…) vybraných textů a v navazující redakční a technické práci s nimi. S tím nám pomáhá trojice redakčních spolupracovníků, Věra Koucká (věcná a jazyková redakce příspěvků), Hana Čechová (některé překlady) a Marek Nepožitek (technická příprava příspěvků).

Jako poradní orgán působí redakční rada, která kromě obou členů redakce zahrnuje dále Helenu Šebkovou (CSVŠ), Věru Šťastnou (UK), nově Karolinu Gondkovou (MŠMT) a Karla Šimu (CSVŠ). Členové redakční rady vznášejí náměty a připomínky, přinášejí tipy na příspěvky a doporučení k podobě zpravodaje a jeho perspektivám.

Během posledních měsíců redakce připravila několik úprav internetových stránek zpravodaje, které uvedené změny odrážejí. Na stránkách jsme také otevřeli nové rubriky, které usnadňují vyhledávání mezi stále se zvyšujícím počtem příspěvků podle jejich obsahu. Pod novinkami jsou uvedená témata příspěvků rozdělená do čtyř tematických oblastí: vztahy, funkce, skupiny a systém. Nově pod tématy následuje také lokalizace příspěvků a nejčastěji používaná klíčová slova. Od listopadu budou zveřejňované příspěvky označeny také hlavním autorem/autory příspěvku (bude-li autorský vliv podstatný), ovšem s tím, že na přípravě každého příspěvku se podílejí i další členové a spolupracovníci redakce.

Na závěr mi dovolte uvést několik statistik, které shrnují základní údaje dokumentující dosavadní vydávání zpravodaje Vysoké školství ve světě. Od poloviny března 2012 do 31. října 2013 bylo ve zpravodaji zveřejněno celkem již 161 příspěvků. Ke stejnému dni má zpravodaj 130 registrovaných čtenářů, kteří dostávají automatické upozornění na nové příspěvky. V období od března 2012 do konce letošního října zaznamenaly webové stránky zpravodaje téměř 35 tisíc návštěv čtenářů; rozložení návštěv v čase ukazuje následující graf.

Mezi nejnavštěvovanějších 16 článků zpravodaje Vysoké školství ve světě, které zaznamenaly více než 300 návštěv, patří následující:

Název článku

Počet vstupů do 31. 10. 2013

Kde platí učitele vysokých škol nejlépe?

1 416

Kdo má nejlepší vysoké školství? Žebříček vysokoškolských systémů

1 353

Bavorsko ruší školné

637

Vysoké školy a jejich studenty čekají chmurné finanční vyhlídky

585

Studentské půjčky a školné – několik zkušeností z USA a odjinud

585

Úsporná opatření v evropském vysokém školství

474

Shody a rozdíly v letošních výsledcích žebříčků vysokých škol

442

Rodí se zcela nová univerzita budoucnosti

392

Kdo má platit studium za zahraniční studenty?

390

Dopady ekonomické krize na evropské vysoké školství

378

Další země zavádějí školné, aby vysoké školy přežily

366

Obrana veřejného vysokého školství

344

Znamená reforma evropských vysokých škol jejich amerikanizaci?

331

Němci diskutují o počtu vysokoškoláků a zpochybňují závěry OECD

309

Spolupráce vysokých škol v Evropě s podnikatelskou sférou

318

Charakter doktorátu se mění

309

.

Vzhledem k tomu, že zpravodaj Vysoké školství ve světě vychází v češtině, je pochopitelné, že většina (zhruba 90 %) přístupů na stránky se uskutečňuje z počítačů v České republice. S velikým odstupem následuje Slovensko a daleko za ním dalších pět zemí, z nichž se přihlásila alespoň stovka čtenářů.

 

Počet vstupů do 31. 10. 2013

Česká republika

31 457

Slovensko

1 499

Německo

204

Spojené Království

191

USA

178

Francie

145

Belgie

121

.

Věřím, že zpravodaj Vysoké školství ve světě bude i nadále přispívat k Vaší práci a k rozvoji vysokého školství v České republice.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, těším se na další spolupráci s Vámi a přeji Vám krásné dny.

Jan Koucký
vedoucí redaktor

.

1. září 2012

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

po šestitýdenní letní přestávce opět začínáme pravidelně zveřejňovat články v internetovém zpravodaji Vysoké školství ve světě.

Léto nám ovšem nepřineslo jenom oddechnutí si od náročné práce na přípravě zpravodaje, ale bohužel také smutnou zprávu. Na konci srpna jsme se rozloučili s panem Ladislavem Čerychem, který se tolik zasloužil o rozvoj vysokého školství ve světě a nakonec i u nás. Jeho přínos Evropě i vlasti je však mnohem větší, jak o tom svědčí krátká vzpomínka na něj v prvním poprázdninovém článku.

Prostřednictvím zpravodaje Vysoké školství ve světě jsme začali pravidelně a systematicky monitorovat dění ve vysokoškolské politice, vysokoškolských systémech i na jednotlivých vysokých školách v zahraničí. Chceme pokračovat v našem zaměření na klíčové problémy, ukazovat jejich složitost a rozporuplnost, věcně o nich informovat i vznášet zneklidňující otázky.  Chceme přispět k tomu, aby se diskuse o vysokém školství u nás mohla opírat i o znalosti a konkrétní fakta ze zahraničí. Neboli, jak to opakovaně zdůrazňuje Andreas Schleicher, významný mezinárodní expert a šéf programu OECD PISA a PIAAC: Without data, you are just another person with an opinion. Je to právě evidence-based policy, k níž se snaží také náš zpravodaj přispívat.

Zpravodaj Vysoké školství ve světě vytvořilo a v polovině března 2012 spustilo Středisko vzdělávací politiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (SVP PedF UK) ve spolupráci s Centrem pro studium vysokého školství, v.v.i. (CSVŠ, v.v.i.) a s podporou MŠMT. Připravují ho členové redakce, která Vám také předem děkuje za Vaše komentáře, jež můžete připojit za jednotlivé příspěvky. Uvítáme rovněž Vaše celkové náměty a připomínky nebo články ke zveřejnění (například výtahy ze zpráv z Vašich pracovních cest po světě nebo postřehy ze studia zajímavých zahraničních materiálů), které zašlete na adresu některého z členů redakce.

Na závěr jedno konkrétní doporučení. Upozornění na nové dávky příspěvků již nerozesíláme prostřednictvím omezeného seznamu e-mailových adres členů akademické obce v ČR. Zájemcům o zpravodaj však doporučujeme, aby se na internetové stránce zpravodaje Vysoké školství ve světě zaregistrovali (stačí e-mailová adresa). Po registraci totiž začnou automaticky mailem dostávat upozornění na nové příspěvky.

Věříme, že zpravodaj Vysoké školství ve světě bude i nadále přispívat k Vaší práci a k rozvoji vysokého školství v České republice. Proto Vás prosíme o předání informace o zpravodaji také Vašim spolupracovníkům.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, těšíme se na další spolupráci s Vámi.

Jan Koucký
vedoucí redaktor

.

2. května 2012

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si Vás po měsíci znovu informovat, že Středisko vzdělávací politiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci s Centrem pro studium vysokého školství, v.v.i. a s podporou MŠMT vydává od poloviny března 2012 internetový zpravodaj Vysoké školství ve světě, ve kterém zveřejňuje pravidelný a systematický monitoring dění ve vysokoškolské politice, vysokoškolských systémech i na jednotlivých vysokých školách v zahraničí.

Po prvních dvou dávkách příspěvků z 15. 3. a 31. 3. jsme přešli k průběžnému zveřejňování jednotlivých příspěvků. V měsíci dubnu se jednalo o 14 příspěvků, které se zaměřily především na průběh a výsledky výroční březnové konference EUA a přípravu ministerské konference k Boloňskému procesu, která proběhla minulý týden v Bukurešti. Vedle toho jsme se však věnovali například významnému projektu Věda bez hranic, důsledkům finančních problémů a rostoucího vlivu trhu na vysoké školství, evropskému programu Horizon 2020 nebo dopadu letošních prezidentských a parlamentních voleb na vývoj vysokého školství a výzkumu ve Francii.

O informace zveřejňované ve zpravodaji Vysoké školství ve světěje poměrně značný zájem. Předčil naše původní očekávání a dosahuje v průměru několika stovek přihlášení každý týden.

V poslední informaci z konce března jsem Vám doporučoval, aby se zájemci o zpravodaj Vysoké školství ve světěna jeho stránkách zaregistrovali (stačí e-mailová adresa), protože pak začnou automaticky dostávat upozornění na nové příspěvky (v průměru tedy každý druhý den). Zatím se zaregistrovala zhruba stovka čtenářů a jejich počet dále narůstá. Pokud o zpravodaj přestanou mít zájem, mohou se jednoduše odhlásit.

Velice uvítáme Vaše celkové náměty a připomínky ke zpravodaji a ještě více články ke zveřejnění (například výtahy ze zpráv z Vašich pracovních cest po světě nebo postřehy ze studia zajímavých zahraničních materiálů), které zašlete na adresu některého z členů redakce.

Věřím, že zpravodaj Vysoké školství ve světě přispěje Vám i Vašim kolegům k Vaší práci a k dalšímu rozvoji vysokého školství v České republice. Proto Vás prosím o předání této informace také Vašim spolupracovníkům.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, těším se na další spolupráci s Vámi.

Jan Koucký

 

31. března 2012

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Středisko vzdělávací politiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (SVP PedF UK) ve spolupráci s Centrem pro studium vysokého školství, v.v.i. (CSVŠ, v.v.i.) a s podporou MŠMT vytvořilo v polovině března 2012 internetový zpravodaj Vysoké školství ve světě a začalo zveřejňovat pravidelný a systematický monitoring dění ve vysokoškolské politice, vysokoškolských systémech i na jednotlivých vysokých školách v zahraničí.

Upozornění na nové dávky příspěvků zatím rozesíláme prostřednictvím e-mailových adres, které máme k dispozici, především členům akademické komunity na vysokých školách v ČR. Nadále však nechceme posílat taková upozornění i lidem, kteří o zpravodaj Vysoké školství ve světě nemusejí mít zájem. Navíc opustíme i praxi vyvěšování příspěvků ve dvoutýdenních intervalech a naopak přistoupíme k jejich kontinuálnímu zveřejňování. Proto žádáme zájemce, aby se na stránkách zpravodaje Vysoké školství ve světě zaregistrovali (stačí e-mailová adresa) a automaticky tak začnou dostávat (většinou dvakrát do měsíce) upozornění na nové příspěvky za poslední období.

Zpravodaj Vysoké školství ve světě  připravuje redakce ve složení Jan Koucký, Jan Kovařovic (oba SVP PedF UK), Helena Šebková a Karel Šima (oba CSVŠ, v.v.i.). Redakce zpravodaje Vysoké školství ve světě Vám předem děkuje za Vaše komentáře, které můžete připojit za jednotlivé příspěvky. Velice uvítáme také Vaše celkové náměty a připomínky nebo články ke zveřejnění (například výtahy ze zpráv z Vašich pracovních cest po světě nebo postřehy ze studia zajímavých zahraničních materiálů), které zašlete na adresu některého z členů redakce.

Věříme, že zpravodaj Vysoké školství ve světě přispěje Vám i Vašim kolegům k Vaší práci a k dalšímu rozvoji vysokého školství v České republice. Proto Vás prosíme o předání informace o zpravodaji také Vašim spolupracovníkům.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, těšíme se na další spolupráci s Vámi.

Redakce Vysoké školství ve světě

 

13. března 2012

Úvod k vydávání zpravodaje

Středisko vzdělávací politiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (dále jen SVP PedF UK) ve spolupráci s Centrem pro studium vysokého školství, v.v.i. (dále jen CSVŠ, v.v.i.) zahajuje zveřejňování pravidelného a systematického monitoringu dění ve vysokoškolské politice, vysokoškolských systémech i na jednotlivých vysokých školách v zahraničí. Zaměří se především na aktivity klíčových mezinárodních organizací (jako například Evropská komise, EUA, OECD, Světová banka apod.) a procesů (například boloňský proces) a vývoj v jednotlivých vyspělých zemích Evropy a Severní Ameriky, ale také dalších rozvinutých a rozvíjejících se oblastí světa. Konkrétní zprávy budou doplňovány širšími přehledy a hodnoceními. Zpravodaj bude rovněž informovat o důležitých událostech a akcích, dokumentech a publikacích, odkazovat na zajímavé a významné zdroje.

Takový zpravodaj je samozřejmě zcela nezbytný pro vlastní práci SVP PedF UK, CSVŠ, v.v.i. a případně i dalších specializovaných pracovišť. Náš cíl je však mnohem širší – totiž zajišťovat pravidelný a snadno dostupný přísun nejdůležitějších informací o vývoji vysokoškolských systémů ve světě pro všechny, kteří se zajímají o vývoj vysokých škol a o vysokoškolskou politiku nebo se na nich dokonce nějakou formou podílejí. Chceme tím také přispět k diskusi o vývoji vysokého školství v České republice. Vedou nás k tomu následující důvody.

Vysokoškolské systémy na celém světě se musejí vyrovnávat s podobnými (protože globálními) rychle se měnícími podmínkami – společenskými, ekonomickými, kulturními – a musí řešit obdobné závažné problémy. Jejich konkrétní podoba a ještě více cesty k jejich řešení závisejí ovšem na konkrétní situaci každé země a na její společenské, kulturní a historické situaci. Téměř nikdy není možné pouze přenést řešení z jiné země, avšak téměř vždy se jím lze inspirovat a poučit se. Proto je potřebné a nezbytné učit se z cizí zkušenosti. Je nutné ji znát, umět konfrontovat a analyzovat různé úspěšné i neúspěšné reformy a inovace, rozumět jejich očekávaným i nezamýšleným dopadům. Skutečně poučeni můžeme mnohem kvalifikovaněji hledat vlastní řešení a vyhnout se riskantním společenským experimentům. Takové znalosti a zkušenosti by neměly chybět ani při diskusi o klíčových problémech českého vysokého školství a o jeho dalším vývoji.

Zpravodaj Vysoké školství ve světě připravuje redakce ve složení Jan Koucký, Jan Kovařovic (oba SVP PedF UK) a Helena Šebková (CSVŠ, v.v.i.).

Redakce zpravodaje Vysoké školství ve světě vám předem děkuje za vaše komentáře k jednotlivým článkům. Velice uvítáme také vaše celkové náměty a připomínky nebo příspěvky ke zveřejnění (například výtahy ze zpráv z vašich pracovních cest po světě nebo postřehy ze studia zajímavých zahraničních materiálů), které zašlete na adresu některého z členů redakce.

Redakce Vysoké školství ve světě

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s