Tag Archives: EUA

Koncentrace a fúze vysokých škol v Evropě

Koncem dubna vydala EUA (European University Association) tématickou zprávu University Mergers in Europe. Zpracována byla v rámci projektu DEFINE, který zkoumá tři aktuální trendy, jak zefektivnit financování vysokých škol. Zatímco první tématická zpráva publikovaná v prosinci 2014 (viz Financování na podporu excelence) se věnovala podpoře špičkové kvality a tématem poslední zprávy, jež se má objevit v létě 2015, bude výkonové financování, druhá tématická zpráva analyzuje stále sílící proces koncentrace, sdružování a slučování vysokých škol v Evropě. Podává přehled jednotlivých trendů z hlediska celého vysokoškolského systému i jednotlivých institucí, zkoumá jejich efektivitu i různé cesty, jak celý proces úspěšně řídit. Na závěr uvádí řadu zásadních doporučení jak pro vysoké školy, tak pro veřejnou správu a tvůrce vysokoškolské politiky. Vzhledem k expanzi institucionální struktury vysokého školství v České republice jde o zprávu pro nás bezesporu zajímavou.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Utváření VŠ, Výhled VŠ, Všechny články

Financování vysokých škol v Evropě se dynamicky vyvíjí

V říjnu 2014 uspořádala EUA (European University Association) na univerzitě v italském Bergamu své 2. fórum o financování EUA (EUA Funding Forum) s názvem Strategie efektivního financování vysokých škol (viz první informaci o průběhu fóra Jak dál ve financování vysokých škol v Evropě?). V lednu 2015 byla zveřejněna závěrečná zpráva fóra (Strategies for efficient funding of universities), jejíž podstatné části přinášíme. Autor zprávy, hlavní zpravodaj profesor Liviu Matei, v ní nejprve charakterizuje, jak se dnes ve srovnání s rokem 2012, kdy se v Salcburku konalo první fórum EUA (viz Jak se evropské vysoké školy udrží v novém ekonomickém klimatu?Financování vysokého školství v Evropě: závěry fóra EUA 2012), změnila situace (blíže viz Krize financování vysokého školství v Evropě pokračuje). V další části shrnuje výsledky i závěry fóra a v plném rozsahu uvádí jeho hlavní i dílčí doporučení.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Financování, Politika & VŠ, Všechny články

Krize financování vysokého školství v Evropě pokračuje

Od vypuknutí finanční krize v roce 2008 sleduje EUA (European University Association) její dopady na financování vysokých škol z veřejných prostředků. Letošní zprávu EUA Public Funding Observatory Report 2014 na 2. fóru EUA o financování vysokých škol, které se konalo v říjnu 2014 v italském Bergamu (podrobněji viz Jak dál ve financování vysokých škol v Evropě?), představila její hlavní autorka Enora Bennetot Pruvot.

Jako každým rokem i toto vydání zprávy přináší údaje o aktuálních změnách ve financování v 28 evropských vysokoškolských systémech, a to jak o změnách za poslední rok, tak o vývoji za celé sledované období 2008–2014. Letos však zpráva přináší také údaje o změnách v počtu studentů i v podílu veřejného financování vysokých škol k HDP.

Na závěr zpráva uvádí hlavní trendy vývoje: prohlubující se rozdíly nejen mezi jednotlivými zeměmi, ale i mezi celými regiony Evropy, velké omezení investic do infrastruktury a neopodstatněné spoléhání na to, že prostředky z evropských programů pomohou zmírnit důsledky úspor na národní úrovni.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Financování, Politika & VŠ, Všechny články

Jak dál ve financování vysokých škol v Evropě?

Po dvou letech od prvního fóra Evropské asociace univerzit (EUA) v Salcburku se počátkem října 2014 konalo na univerzitě v italském Bergamu již druhé Fórum EUA (EUA Funding Forum) s názvem Strategie efektivního financování vysokých škol. Mezi tři hlavní odborná témata Fóra patřilo výkonové financování vysokých škol (performance-based funding), procesy jejich slučování a koncentrace (mergers and concentration processes) a programy financování špičkové kvality ve vysokém školství (excellence).

Dnešní stručná informace o průběhu druhého Fóra EUA o financování vysokých škol je doplněna podrobnější zprávou o průběhu, příspěvcích a diskusi o tom, jaké dlouhodobé strategie mohou zajistit efektivní a udržitelné financování vysokých škol. Na tuto první informaci naváže další příspěvek o zprávě EUA Public Funding Observatory o vývoji financování vysokých škol v evropských zemích v období ekonomické krize, následných obtíží a rozpočtových škrtů (2008–2014). Nakonec zveřejníme také podstatný výtah ze závěrečné zprávy o výsledcích letošního bergamského Fóra.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under celek/členské země), EU (organizace, Financování, Politika & VŠ, Všechny články

Doporučení expertů pro zkvalitnění výuky na evropských vysokých školách

Řada předních evropských univerzit věnuje ve srovnání s výzkumem nedostatečnou pozornost vysokoškolské výuce. K tomuto závěru došla významná expertní skupina EU, která se zabývá modernizací vysokého školství (EU High Level Group on Modernisation of Higher Education) a vede ji bývalá prezidentka Irské republiky Mary McAleese. Hlavním výstupem její činnosti od loňského září je zpráva, která mimo jiné doporučuje, aby do roku 2020 „všichni, kdo učí na vysokých školách, absolvovali certifikované pedagogické vzdělávání“.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Výuka, VŠ pracovníci, Všechny články

Nová publikace EUA o finanční udržitelnosti vysokých škol

Evropská asociace univerzit EUA vydala novou zprávu, která se zabývá vývojem aplikace tzv. metody plných nákladů (full costing) na evropských univerzitách. Pod celým názvem Financially Sustainable Universities. Full Costing: Progress and Practice si publikace klade za cíl pomoci univerzitám při zavádění metody plných nákladů především prostřednictvím příkladů dobré praxe z různých evropských zemí. Zároveň poskytuje důležité informace pro tvůrce politik a další investory, zejména v kontextu současných jednání o pravidlech financování budoucího rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizon 2020.

Zpráva, která shromáždila podklady v rámci projektu EUIMA  a z dalších projektů EUA o financování vysokých škol, poskytuje aktuální informace o situaci ve 14 evropských vysokoškolských systémech (bohužel bez České republiky). Zkoumá dopad metody plných nákladů na vztah mezi univerzitami a různými investory a zdůrazňuje, že způsob refundace nákladů použitý v rámci programu FP7 působí jako katalyzátor zavádění metody v Evropě.

Zpráva uzavírá, že celkově sice došlo při zavádění metody plných nákladů v posledních letech ke značnému pokroku, ale současně stále přetrvává řada interních i externích překážek.

Financially Sustainable Universities. Full Costing: Progress and Practice. EUA, February 2013

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Financování, Krátké zprávy, Výhled VŠ

Evropské výzvy na podporu vysokého školství a výzkumu

Tisíce jednotlivců i institucí vyzývají politické představitele Evropy, aby na nadcházejícím summitu Evropské rady k rozpočtu EU na další sedmileté období (2014–2020) podpořili evropský program pro výzkum Horizon 2020 a evropský program pro mezinárodní mobilitu studentů a učitelů Erasmus pro všechny (Erasmus for All). Tyto iniciativy jsou pochopitelné především proto, že se objevují předběžné návrhy, aby kvůli ekonomické a finanční krizi byl rozpočet EU na tyto programy v příštích letech krácen.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Financování, Politika & VŠ, Všechny články

Co je kultura kvality vysokých škol

Jedním z velkých témat, které globálně prostupuje současným vysokým školstvím, je zajišťování kvality (quality assurance). Pojem samotný je však velmi široký a má mnoho různých dimenzí. Do značné míry není ani jednoznačně zakotvený, a to hlavně proto, že i pojem kvalita (míněno kvalita ve vysokém školství) je „tekutý“ a neexistuje jeho jediná všeobecně přijímaná definice. Rovněž platí, že je silně podmíněný dobovým a kulturním kontextem. Zkoumáním kultury kvality na vysokých školách se zabýval v souvislosti s institucionální kulturou kvality (quality culture) projekt Examining quality culture in higher education institutions (EQC). Realizovala jej Evropská asociace univerzit (EUA) spolu s německou konferencí rektorů (HRK) a skotskou Quality Assurance Agency (QAA Scotland).

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Kvalita, Všechny články

Nová role pro vysoké školy „Starého světa“

Helena Nazaré – A new role for ‘old world’ universities. University World News, 207-2012, 5. February 2012.

Článek Heleny Nazaré se pokouší definovat dnešní situaci v transformaci evropského vysokého školství a vysokoškolských institucí, hlavní problémy, před kterými v současnosti stojí, a naznačit způsoby, jak je řešit. Následující text je mírně zkráceným překladem tohoto článku.

Profesorka Helena Nazaré působila v letech 2002–2010 jako rektorka univerzity v portugalském Aveiro a v roce 2009 se stala členkou Rady Evropské asociace univerzit (European University Association – EUA). Na loňské výroční konferenci EUA v dánském Aarhusu byla zvolena její prezidentkou pro funkční období v letech 2012–2015. (Na stejné konferenci byl do Rady EUA zvolen i profesor Václav Hampl, rektor UK.) Funkce se ujme během letošní výroční konferenci EUA, která se koná na University of Warwick v anglickém Coventry ve dnech 22.–23. března 2012.

Redakce Vysoké školství ve světě

Evropské vysoké školství prochází rozsáhlou transformací. Dnes musí vysoké školy reagovat na regionální potřeby a přitom zároveň obstát v globální soutěži. Musí být proto nezávislé a umět jednat samostatně. V minulých deseti letech evropské vysoké školství prošlo obrovskými změnami. Mnohé byly vyvolány Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Výhled VŠ, Všechny články