Tag Archives: Udržitelnost

Financování anglických vysokých škol se má změnit

Diskuse o systému financování vysokých škol v Anglii, který prochází v posledních letech radikální změnou, pokračuje (z řady článků, které na toto téma zpravodaj Vysoké školství ve světě publikoval, viz například Obhajoba vládní vysokoškolské reformy v Anglii nebo Britský ministr vysokého školství a vědy David Willetts odstoupil). Na konci listopadu 2014 vydala Komise pro vysoké školství (Higher Education Commission, HEC) svou třetí zprávu, věnovanou právě dlouhodobé finanční udržitelnosti anglického vysokého školství.

Zpráva byla oficiálně představena 24. listopadu 2014 v parlamentu a vyvolala zcela mimořádný ohlas v médiích, u veřejnosti i mezi politiky. Dospěla totiž k závěru, že dnešní model financování zavedený v roce 2012 – jenž na jedné straně podstatně omezil přímé financování vysokých škol státem a na straně druhé ztrojnásobil školné a současně reformoval také systémy studentských půjček a podpory znevýhodněných studentů – jen kombinuje negativní stránky obou řešení, je neudržitelný a musí být nahrazen novým. Komise zkoumala šest možných modelů financování a dospěla k závěru, že různé modely vždy zvýhodňují některé zájmové skupiny (vysoké školy, studenty a absolventy, stát) a žádný tedy nemůže vyhovovat všem a jeho volba je proto politickým rozhodnutím.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Absolventi, Anglie, Financování, Všechny články

Financování na podporu excelence

V rámci projektu DEFINE, který hledá co nejefektivnější modely financování vysokých škol, vydala EUA (European University Association) první ze tří závěrečných zpráv, jejímž tématem je rozbor poměrně nového trendu financování na podporu špičkové kvality, excelence vysokých škol (Funding for Excellence). Iniciativy excelence, tedy různé modely financování špičkové kvality z veřejných prostředků, jsou spolu s internacionalizací a s mezinárodními žebříčky vysokých škol jedněmi z nejvýraznějších projevů hluboké proměny, kterou dnes prochází vysoké školství i jednotlivé vysokoškolské instituce na celém světě a tedy i v Evropě. I když nelze ještě plně zhodnotit jejich dopad na vysokoškolské systémy, neboť ty se projeví až po delší době, je možné na základě srovnání iniciativ excelence v deseti evropských zemích formulovat určitá zobecnění a doporučení jak pro úroveň systému vysokého školství, tak i pro úroveň jednotlivých vysokoškolských institucí. Zpráva je zajímavá také díky tomu, že obsahuje také základní charakteristiky a parametry (cíle, rozsah, období a formy) iniciativ excelence, které fungují ve Finsku, Francii, Maďarsku, Německu, Norsku, Polsku, Rusku a Španělsku.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Financování, Výzkum, Všechny články

Jak dál ve financování vysokých škol v Evropě?

Po dvou letech od prvního fóra Evropské asociace univerzit (EUA) v Salcburku se počátkem října 2014 konalo na univerzitě v italském Bergamu již druhé Fórum EUA (EUA Funding Forum) s názvem Strategie efektivního financování vysokých škol. Mezi tři hlavní odborná témata Fóra patřilo výkonové financování vysokých škol (performance-based funding), procesy jejich slučování a koncentrace (mergers and concentration processes) a programy financování špičkové kvality ve vysokém školství (excellence).

Dnešní stručná informace o průběhu druhého Fóra EUA o financování vysokých škol je doplněna podrobnější zprávou o průběhu, příspěvcích a diskusi o tom, jaké dlouhodobé strategie mohou zajistit efektivní a udržitelné financování vysokých škol. Na tuto první informaci naváže další příspěvek o zprávě EUA Public Funding Observatory o vývoji financování vysokých škol v evropských zemích v období ekonomické krize, následných obtíží a rozpočtových škrtů (2008–2014). Nakonec zveřejníme také podstatný výtah ze závěrečné zprávy o výsledcích letošního bergamského Fóra.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under celek/členské země), EU (organizace, Financování, Politika & VŠ, Všechny články

Nová publikace EUA o finanční udržitelnosti vysokých škol

Evropská asociace univerzit EUA vydala novou zprávu, která se zabývá vývojem aplikace tzv. metody plných nákladů (full costing) na evropských univerzitách. Pod celým názvem Financially Sustainable Universities. Full Costing: Progress and Practice si publikace klade za cíl pomoci univerzitám při zavádění metody plných nákladů především prostřednictvím příkladů dobré praxe z různých evropských zemí. Zároveň poskytuje důležité informace pro tvůrce politik a další investory, zejména v kontextu současných jednání o pravidlech financování budoucího rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizon 2020.

Zpráva, která shromáždila podklady v rámci projektu EUIMA  a z dalších projektů EUA o financování vysokých škol, poskytuje aktuální informace o situaci ve 14 evropských vysokoškolských systémech (bohužel bez České republiky). Zkoumá dopad metody plných nákladů na vztah mezi univerzitami a různými investory a zdůrazňuje, že způsob refundace nákladů použitý v rámci programu FP7 působí jako katalyzátor zavádění metody v Evropě.

Zpráva uzavírá, že celkově sice došlo při zavádění metody plných nákladů v posledních letech ke značnému pokroku, ale současně stále přetrvává řada interních i externích překážek.

Financially Sustainable Universities. Full Costing: Progress and Practice. EUA, February 2013

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Financování, Krátké zprávy, Výhled VŠ

Dopady ekonomické krize na evropské vysoké školství

Druhá informace z letošního salcburského fóra Evropské asociace univerzit (European University Association – EUA) o financování vysokého školství navazuje na první příspěvek Jak se evropské vysoké školy udrží v novém ekonomickém klimatu?, uveřejněný ve Vysokém školství ve světě 4. července 2012. Předmětem této další informace je nová zpráva EUA Public Funding Observatory (June 2012), jejíž první předběžné výsledky byly na fóru představeny (v Salcburku o nich referovala ředitelka programu Enora Bennetot Pruvot). Dopady ekonomické krize na evropské vysoké školství sleduje EUA systematicky již od roku 2008 (o loňské zprávě z června 2011 krátce informoval náš článek Úsporná opatření v evropském vysokém školství z 31. března). Na základě informací průběžně získávaných od národních konferencí rektorů zpracovává EUA v rámci programu Public Funding Observatorypravidelné situační zprávy. Na rozdíl od předchozích let zahrnuje nová zpráva celé období 2008–2012, v němž navíc sleduje nejen probíhající změny ve financování vysokého školství z veřejných zdrojů a jejich další výhled, ale také jak jsou jimi jednotlivé evropské vysokoškolské systémy i instituce ovlivněny a jak se v evropských zemích mění postoje ke školnému.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Financování, Všechny články

Jak se evropské vysoké školy udrží v novém ekonomickém klimatu?

Ve dnech 11. až 12. června upořádala Evropská asociace univerzit (European University Association – EUA) v Salcburku své první fórum o financování (EUA Funding Forum), jehož se účastnilo na 600 zástupců evropských vysokých škol, expertů a osob odpovědných za vysokoškolskou politiku i soukromých investorů. Jednali o důsledcích ekonomické krize na financování vysokého školství v jednotlivých evropských zemích a o způsobu, jak na to vysoké školy reagují, o připravovaných evropských programech pro období 2014–2020 a především o tom, jak do budoucnosti zajistit udržitelné financování vysokých škol. Přinášíme první ohlasy, které se objevily v médiích. Nejzávažnějším zprávám a prezentacím se budeme věnovat v dalších příspěvcích.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Financování, Všechny články