Category Archives: Švédsko

Švédské vysoké školy se musí více zaměřit na výuku


Přestože Švédsko věnuje na vysoké školy jeden z nejvyšších podílů hrubého domácího produktu (HDP) na světě, množí se kritické hlasy, které poukazují na klesající úroveň vysokoškolské výuky. Prostředky jdou totiž především na výzkumnou činnost elitních univerzit, zatímco většině ostatních vysokých škol se nedostávají peníze ani na výuku, ani na výzkum.

Posílení vzdělávací funkce švédských vysokých škol a zvýšení kvality výuky ve svých závěrech požaduje také nová analytická studie amerických a švédských autorů, která na základě srovnání zkušeností švédských vysokých škol a dvou vedoucích amerických univerzit, Stanfordu a Berkeley, formuluje řadu doporučení především pro personální politiku a zvýšení kvality výuky na vysokých školách ve Švédsku.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Financování, VŠ pracovníci, Všechny články, Švédsko

Výhledy lékařského výzkumu ve Švédsku


Vzájemnou závislost a propojenost vysokých škol a jejich výzkumu, zájmů podniků i úlohy státu v globalizovaném světě docela dobře ukazuje nejnovější vývoj ve švédském lékařském výzkumu. Oznámení o připravované fúzi dvou velkých nadnárodních farmaceutických koncernů Pfizer a AstraZeneca, která by Švédsko mohla ztrátou velkého počtu pracovních míst vážně poškodit, vyvolalo ostré reakce na nejvyšší politické úrovni a současně se stalo dalším silným argumentem pro cílenou intervenci státu.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Celý svět, Ekonomika & VŠ, Výzkum, Všechny články, Švédsko

Jak se určují počty přijatých na vysoké školy ve Švédsku

Mnohé země s nejvyspělejšími vysokoškolskými systémy se vyrovnávají s nutností koordinovat rozvoj vysokého školství s potřebami ekonomiky a slaďovat počty a strukturu přijímaných (budoucích absolventů) s požadavky a absorpčními možnostmi trhu práce. Ve švédském vysokém školství fungují již delší dobu strukturální mechanismy, jež umožňují alespoň do určité míry dynamicky vyvažovat nabídku vzdělávání s požadavky trhu práce. Švédsko totiž nemá tak silnou tradici ani takové zkušenosti s plánováním vysokého školství na základě dlouhodobých prognóz, jako tomu je například ve Finsku, ale i to se v posledních letech začíná měnit. Nová podoba kapitoly vysokého školství ve státním rozpočtu svědčí v posledních letech o tom, že dlouhodobé prognózy kvalifikačních požadavků pracovního trhu skutečně mají dopady na stanovení počtu přijímaných do různých oborů a cílenými dotacemi se zvyšuje kapacita v určitých vzdělávacích programech (dnes především zdravotnických a technických).

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

1 komentář

Filed under Ekonomika & VŠ, Všechny články, Řízení, Švédsko

Co čeká vysoké školy severských zemí?

Severské země – Dánsko, Finsko, Island, Norsko a Švédsko – mají dnes ve vysokém školství výjimečnou pozici. Na rozdíl od většiny evropských zemí totiž zvyšují své výdaje na vysoké (i jiné) školství. Přesto se také ony snaží najít doplňkové zdroje financování a postupně realizují své dlouhodobé reformní záměry. Co čeká vysoké školy severských zemí v roce 2014 a jaké úkoly před nimi stojí v delším časovém horizontu?

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Dánsko, Finsko, Kvalita, Norsko, Výhled VŠ, Všechny články, Švédsko

Švédská cesta k financování vysokých škol podle kvality

Švédsko se dlouhodobě snaží propojit rozšiřování autonomie vysokých škol s jejich profilací a diverzifikací, s hodnocením kvality a s financováním vysokoškolských institucí. Vysoké školství ve světě v příspěvku o Financování podle kvality a profilování vysokých škol z 11. 6. 2013 mimo jiné právě švédský příklad krátce uvedlo. Konkrétní postup Švédska je však natolik zajímavý a inspirativní, že stojí za to se k němu vrátit, a na základě původních švédských pramenů předchozí stručnou informaci podstatně rozšířit a aktualizovat.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Financování, Kvalita, Všechny články, Švédsko

Financování podle kvality a profilování vysokých škol

Nizozemské ministerstvo školství (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap – OCW) zadalo v rámci přípravy strategického programu rozvoje vysokého školství Kvalita v různosti – Strategický program rozvoje vysokého školství, výzkumu a vědy (Kwaliteit in Verscheidenheid – Strategische Agenda Hoger Onderwijs, Onderzoek en Wetenschap) řadu zakázek na zpracování podkladových materiálů. Některé z těchto zakázek připravovalo Centrum pro studium vysokoškolské politiky na Univerzitě Twente (Center for Higher Education Policy Studies – CHEPS, Universiteit Twente). Již dříve jsme upozornili na srovnávací tematickou studii o vztahu vysokého školství a pracovního trhu (Vysoké školy a trh práce), tentokrát se zaměříme na tematickou studii CHEPS o tom, jak se v některých vybraných zemích uplatňuje financování vysokých škol podle kvality a jak se využívá kontraktové financování na podporu profilování vysokých škol. Obě témata se v současnosti diskutují také v rámci přípravy novely českého vysokoškolského zákona a jsou tedy pro nás velmi aktuální.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Celý svět, Financování, Kvalita, Všechny články, Švédsko

Švédsko má podpořit špičkový výzkum na vysokých školách

V prosinci loňského roku (2012) byla publikována nová studie Švédské akademie věd (Fostering Breakthrough Research: A comparative study), jejímž úkolem bylo zjistit, proč se mezinárodní dopad švédského výzkumu v posledních dvaceti letech relativně snižuje. Studie poukazuje na řadu rozdílů v řízení a financování vědy a výzkumu mezi Švédskem (a Finskem, které je v obdobné situaci) na jedné straně a dalšími srovnatelnými, ale úspěšnějšími zeměmi – Dánskem, Nizozemskem a Švýcarskem – na straně druhé. Studie formuluje řadu doporučení, jak špičkový výzkum podpořit: navrhuje změny ve financování, v řízení na úrovni státu i jednotlivých institucí a ve způsobu, jak se zajišťuje rozvoj a kariéra výzkumných pracovníků. Navržené změny jsou bezpochyby zajímavé i pro českého čtenáře; švédská studie představuje inspirativní přínos i do naší diskuse o hodnocení a financování vědy a výzkumu.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

1 komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Financování, Výzkum, Všechny články, Švédsko

Dohoda severských zemí o financování mobility studentů

Jedním z mnoha neřešených problémů mobility studentů v Evropě je její financování v případech, kdy počet studentů ze zahraničí výrazně převyšuje počet domácích studentů v zahraničí. Přestože se hledají řešení tohoto problému, zatím se jen málo z nich skutečně zavedlo (v současnosti například takovou dohodu žádají Švýcarsko a Rakousko po Německu). Uvedený problém se pochopitelně týká i České republiky, neboť dlouhodobě přetrvává výrazná nerovnováha mezi počty studentů ze Slovenska na českých vysokých školách a počty Čechů na vysokých školách na Slovensku.

Avšak výjimkou je příklad severských zemí – Dánska, Finska, Norska a Švédska – mezi nimiž byla smlouva o vzájemné kompenzaci nákladů na studium přijata již v roce 1996. Díky nové dánské iniciativě však bude od začátku příštího roku nahrazena dohodou novou.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Dánsko, EU (organizace, celek/členské země), Financování, Finsko, Internacionalizace, Norsko, Všechny články, Švédsko

Švédsko se dívá dopředu – zvyšuje výdaje na vysoké školství a výzkum

V rámci projednávání čtyřletého rozpočtového výhledu na roky 2013 až 2016 ve švédském parlamentu (Riksdag) předložil 11. října 2012 ministr školství Jan Björklund návrh výhledu vývoje výzkumu a inovací (Forskning och innovation). Zdůvodnil, proč chce švédská vláda ještě navýšit už tak záviděníhodné výdaje na vysoké školství a výzkum. Celkové veřejné výdaje se v letech 2013–2016 zvýší o 4 miliardy švédských korun (SEK, tedy asi o 450 milionů € nebo o více než 11 miliard Kč).

V roce 2016 tak veřejné výdaje na výzkum dosáhnou ve Švédsku téměř 40 miliard SEK a během osmiletého období se oproti roku 2008 zvýší o téměř 9 miliard SEK (o více než miliardu € nebo asi o 26 miliard Kč), což bude představovat třicetiprocentní nárůst (v předchozích osmi letech 2000–2008 se veřejné výdaje na výzkum a inovace zvýšily o 4 miliardy SEK, což činilo 15,6 %).

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Financování, Výzkum, Všechny články, Švédsko

Jak špičková výzkumná univerzita překonává ekonomickou krizi

I v čase ekonomické krize, úsporných opatření a omezování rozpočtu i počtu pracovníků dokáží některé vysoké školy expandovat. Jedním z příkladů je Univerzita v Lundu (University Lund) v jižním Švédsku poblíž Malmö. Univerzita v Lundu byla založena v roce 1666. Velkým rozvojem prošla ve 20. století, i když na jeho začátku měla jen jeden tisíc studentů. Dnes je největší vysokou školou ve Švédsku a v mezinárodních žebříčcích se umisťuje mezi první stovkou nejlepších vysokých škol na světě. Během posledních dvou let (2010–1011) zvýšila počet svých pracovníků o sedminu. Dnes jich má 6 300, studentů 47 tisíc a roční rozpočet 890 milionů $. Mezi středoškoláky je nejpopulárnější švédskou vysokou školou. Univerzita v Lundu je členem prestižní skupiny evropských výzkumných univerzit LERU (League of Research Universities) i výrazného celosvětového společenství vysokých škol Universitas 21 (v červnu jsme informovali o jejich žebříčku vysokoškolských systémů, v němž se Švédsko umístilo na druhém místě za USA).

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Utváření VŠ, Výzkum, Všechny články, Švédsko