Category Archives: Krátké zprávy

Proměny vysokoškolského studia v Německu

Německý Institut pro výzkum vysokého školství na Univerzitě Martina Luthera v Halle – Wittenbergu publikoval na konci loňského roku novou studii Vývoj vysokoškolského studia v Německu. Analýza studijních programů, přidělování studijních míst, náboru studentů a studijních kapacit. Autoři se v ní zaměřují na nové řídící mechanismy a organizační změny, zaváděné v posledních letech, jejichž cílem je zvýšit mezi německými vysokými školami konkurenci. Jako příklad těchto změn lze uvést přenášení zodpovědnosti na vysoké školy v rozhodování o změnách studijních oborů a udělovaných diplomů, o propagaci studia na dané škole, o počtu přijímaných, o průběhu přijímacího řízení a kritériích přijímání do studia. 

Probíhající německé reformy jsou kromě jiného vyvolány předpokládaným demografickým poklesem, který povede ke snižování počtu nově přijímaných studentů (viz přiložený graf), a jejich cílem je tedy dosáhnout co nejefektivnější alokace nově zapsaných do vysokoškolského studia na různých vysokoškolských institucích a studijních oborech. Reformy proto směřují k tomu, aby se vysoké školy chovaly více jako navzájem si konkurující organizace, které mají ve vlastních rukách svůj dlouhodobý vývoj založený na naplňování strategických cílů každé instituce.

Martin Winter et al. (eds.): Entwicklungen im deutschen Studiensystem. Analysen zu Studienangebot, Studienplatzvergabe, Studienwerbung und Studienkapazität. Institut für Hochschulforschung (HoF), Martin-Luther-Universität, Halle-Wittenberg, 2012

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Krátké zprávy, Německo, Utváření VŠ, Řízení

První srovnání úrovně vysokoškoláků: projekt OECD AHELO

Na konci minulého roku vydalo OECD první zprávu z projektu AHELO (Assessment of Higher Education Learning Outcomes), který v podstatě představuje pokus o mezinárodní srovnání výsledků učení studentů vysokých škol nezávisle na různosti jejich kultur, jazyků a institucí. Cíle jsou podobné jako ve známém projektu PISA (patnáctiletá populace) – proto se AHELO někdy označuje jako PISA pro vysokoškoláky – nebo letos dokončovaném projektu PIAAC, kterému se také říká PISA pro dospělé. AHELO však nesrovnává ani tak výsledky zemí, ale spíše výsledky studentů jednotlivých institucí.

Končící projekt OECD AHELO realizoval studii proveditelnosti, která byla velmi náročná a také drahá, trvala pět let a zapojilo se do ní 270 vysokoškolských institucí ze 17 zemí (chyběla mezi nimi Česká republika, ale zúčastnilo se například Slovensko), téměř 5 tisíc učitelů a 23 tisíc studentů vysokých škol. Studie byla zatím zaměřena pouze na dva studijní obory: ekonomii a inženýrství. K projektu AHELO se nepochybně ještě vrátíme po skončení a zveřejnění všech jeho výsledků v polovině tohoto roku.

Prosincová první zpráva z projektu (Design and Implementation) se zaměřuje na podobu a průběh šetření, další vyjde v březnu a přinese výsledky analýzy dat a národních zkušeností, třetí zpráva vyjde v květnu a zaměří se na další výsledky projektu a také příspěvky z již zcela obsazené březnové závěrečné  konference projektu (Measuring Learning Outcomes in Higher Education: Lessons Learnt from the AHELO Feasibility Study and Next Steps). Teprve pak se OECD a členské země společně rozhodnou, zda vůbec a za jakých podmínek budou v projektu OECD AHELO pokračovat.

Napsat komentář

Filed under Krátké zprávy, Kvalita, OECD (organizace, celek/členské země), Výzkum

Výměna německého ministra pro vysoké školy a výzkum

Johanna Wankeová byla 14. února 2013 jmenována novou spolkovou ministryní pro vysoké školy a výzkum. Dlouho zastávala stejnou pozici na úrovni spolkové země – téměř 10 let v Braniborsku a od roku 2010 v Dolním Sasku. Má doktorát z matematiky a stejně jako Angela Merkelová pochází z NDR, kde pracovala v hnutí za občanská práva. Do CDU vstoupila až v roce 2001. Je výrazným zastáncem školného a podporuje co největší autonomii vysokých škol.

Nová ministryně nahradila Annettu Schavanovou, která rezignovala poté, kdy ji počátkem února univerzita v Düsseldorfu odňala doktorský titul pro plagiátorství. Schavanová sice obvinění popřela a hodlá se odvolat, ovšem „soudní řízení bude trvat měsíce, ne-li roky, a její setrvání ve funkci proto není možné“, jak prohlásil Bernhard Kempen, předseda německého svazu vysokoškolských učitelů Deutscher Hochschulverband.

Aféra však rozdělila německou akademickou obec a může poškodit celé vysoké školství. Ještě před zahájením řízení o odebrání titulu se totiž na obranu Shavanové postavilo sdružení nejvýznačnějších výzkumných organizací (Allianz der Wissenschaftsorganisationen, mezi něž patří i Max Planck Gesellschaft), které ovšem závisejí právě na grantech od ministerstva. Jak Bernhard Kempen prohlásil, „vyvolaly trapný dojem, že se tak mohou protlačovat politicky účelová rozhodnutí“. Také Andreas Keller z odborového svazu vzdělávání a vědy (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft) vyjádřil před měsícem obavy, že „pokud univerzita nepotvrdí nařčení z plagiátorství, vyvolá to dojem, že sdružení na ni vykonávalo nátlak“ a například „při udělení grantu by pak vždycky mohlo vzniknout podezření, že jde o odměnu za podání pomocné ruky v pravý čas“.

Michael Gardner: Plagiarism proceeding against minister splits academia. University World News, Issue 256, 26 January 2013

Michael Gardner: Education minister stripped of doctoral title. University World News, Issue 258, 7 February 2013

Michael Gardner: New German education minister sworn in after Schavan resigns. University World News, Issue 259, 15 February 2013

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Krátké zprávy, Německo, Politika & VŠ

Vysoké školy ve Švýcarsku začínají nabízet online programy

Volně přístupné online kurzy (MOOCs – massive open online courses) se rychle šíří ze Spojených států do Evropy a do celého světa. Také švýcarské vysoké školy s nimi začínají experimentovat. Průkopníkem byla federální polytechnika v Lausanne (EPFL – École polytechnique fédérale de Lausanne), která se stala jedním z prvních 33 vysokoškolských partnerů americké firmy Coursera již v červnu 2012. EPFL připravila kurz v programování, do něhož se přihlásilo 53 tisíc zájemců, pětkrát více než má polytechnika studentů. Nyní nabízí v angličtině i ve francouzštině pět dalších kurzů z informatiky a na podzim hodlá nabídnout deset nových kurzů.

Také ostatní švýcarské univerzity chtějí MOOCs využívat. Curyšská technika (ETHZ) má jeden kurz zahájit na podzim, ženevská univerzita připravuje také jeden kurz společně s firmou Coursera nebo edX . Podle jejího prorektora Pabla Acharda jsou MOOCs typickým představitelem dnešních trendů ve vysokém školství – internacionalizace, seskupování malých elitních univerzit a snahy oslovit nové cílové skupiny studentů.

Simon Bradley: Swiss universities try to catch the MOOC wave. Swiss Broadcasting Corporation, swissinfo.ch, 07 February 2013

Napsat komentář

Filed under Jiné evropské země, Krátké zprávy, Výhled VŠ, Výuka, Švýcarsko

Nová publikace EUA o finanční udržitelnosti vysokých škol

Evropská asociace univerzit EUA vydala novou zprávu, která se zabývá vývojem aplikace tzv. metody plných nákladů (full costing) na evropských univerzitách. Pod celým názvem Financially Sustainable Universities. Full Costing: Progress and Practice si publikace klade za cíl pomoci univerzitám při zavádění metody plných nákladů především prostřednictvím příkladů dobré praxe z různých evropských zemí. Zároveň poskytuje důležité informace pro tvůrce politik a další investory, zejména v kontextu současných jednání o pravidlech financování budoucího rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizon 2020.

Zpráva, která shromáždila podklady v rámci projektu EUIMA  a z dalších projektů EUA o financování vysokých škol, poskytuje aktuální informace o situaci ve 14 evropských vysokoškolských systémech (bohužel bez České republiky). Zkoumá dopad metody plných nákladů na vztah mezi univerzitami a různými investory a zdůrazňuje, že způsob refundace nákladů použitý v rámci programu FP7 působí jako katalyzátor zavádění metody v Evropě.

Zpráva uzavírá, že celkově sice došlo při zavádění metody plných nákladů v posledních letech ke značnému pokroku, ale současně stále přetrvává řada interních i externích překážek.

Financially Sustainable Universities. Full Costing: Progress and Practice. EUA, February 2013

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Financování, Krátké zprávy, Výhled VŠ

Institucionální mapa vysokého školství v Irsku se mění

Vysokoškolské vzdělání v Irsku poskytuje především 7 univerzit a 14 technologických institutů (nejznámější je Dublin Institute of Technology). Vedle toho však v Irsku působí řada dalších státem podporovaných vysokoškolských institucí (colleges) nejrůznějšího zaměření (včetně 7 škol pro přípravu učitelů). Cílem irské Higher Education Authority (HEA) je však snížit jejich počet z 39 na 17 a podpořit tím zvýšení kvality poskytovaného vzdělání i jeho efektivitu (získat větší hodnotu za méně peněz). Jedním z cílů institucionální integrace je například redukce neefektivního počtu stejných nebo podobných vzdělávacích programů a kurzů nabízených různými institucemi.

Školy se mají slučovat na regionálním nebo oborovém principu. V nejbližší době má vzniknout prvních pět regionálních klastrů, které již irské ministerstvo školství schválilo. Slučování se má týkat i technologických institutů, které mají nejprve úžeji spolupracovat a později k sobě přičlenit některé menší školy a při splnění určitých podmínek díky tomu dosáhnout na statut Technické univerzity. Podobným způsobem vplynou některé colleges do institucionálního rámce regionálních univerzit.

Institucionální část reformy irského vysokého školství vychází z irské strategie pro vysoké školství na dvě následující desetiletí (National Strategy for Higher Education to 2030), kterou vláda schválila v roce 2011 (obsáhle jsme o ní informovali v článku Restrukturalizace irského vysokého školství). Proces přípravy institucionální reformy začal již před rokem na základě zveřejnění diskusního dokumentu HEA (Towards a Future Higher Education Landscape). V průběhu roku 2012 probíhala diskuse; HEA zveřejnila další závažné materiály, včetně výsledků rozsáhlého připomínkování ze strany vysokoškolských institucí. O konečné podobě institucionálního uspořádání irského vysokého školství se má rozhodnout v dubnu 2013.

Higher Education Landscape. Higher Education Authority (HEA), 16 January 2013

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Irsko, Krátké zprávy, Utváření VŠ, Výhled VŠ

Studenti chtějí ovlivnit financování vysokého školství v Evropě

Evropská studentská unie (ESU) prezentovala na konferenci konané 29. ledna 2013 v Bruselu výsledky svého čtyřletého projektu FINST (Financing the Students’ Future), který se zabýval dopady různých evropských systémů financování vysokého školství na studenty. Závěry projektu byly představeny v řadě prezentací a publikovány ve shrnující zprávě (Compendium on financing of higher education).

Jedním z nepřehlédnutelných cílů projektu bylo vybavit studenty v evropských zemí argumenty na podporu veřejného financování vysokého školství (Financing Students Toolkit). Studenti chtějí být (i na základě výsledků projektu) považováni za rovnoprávné partnery a jako takoví zapojeni do politické diskuse o dalším vývoji financování vysokého školství a studia v Evropě.

Místopředseda ESU Rok Primozic, jeden z hlavních koordinátorů projektu, uvedl, že výsledky projektu pomohou porozumět složitým vztahům mezi vysokoškolským studiem a politikou veřejných financí. Na řešení projektu se vedle centrály ESU podílely především národní studentské organizace z Estonska (EUL), Rakouska (OH) a Spojeného království (NUS-UK); podporu projektu poskytovala také známá servisní německá odborná instituce (HIS).

Více viz: FINST (Financing the Students’ Future).

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Financování, Krátké zprávy, Studenti

Evropské hodnocení vysokých škol: U-Multirank

V roce 2014 se má konečně objevit nový žebříček pěti set univerzit s názvem U-Multirank. V rámci projektu Evropské komise, schváleného na konci roku 2012, ho připraví tým vedený Střediskem pro vysoké školství (CHE) v Německu a Střediskem pro studium vysokoškolské politiky (CHEPS) v Nizozemsku. Dvouletý projekt (2013–2014) přijde na 2 miliony € a poté bude pravděpodobně prodloužen o další dva roky. Jednotlivé vysoké školy se do něj již mohou začít hlásit.

U-Multirank bude univerzity posuzovat z více pohledů. Umístění školy bude záviset nejen na rozsahu a kvalitě vědecké práce, ale také například na tom, jak je na škole hodnocena výuka nebo jak je úspěšná v přenosu poznatků do praxe. Hodnoceny budou sice především evropské vysoké školy, ale na dobrovolné bázi se zapojí také některé vysoké školy z jiných světadílů. V letech 2009–2012 již proběhla pilotní fáze projektu U-Multirank, do níž se zapojily rovněž čtyři české univerzity. 

Žebříček s názvem U-Multirank bude evropskou odpovědí na nedostatky světových žebříčků, které začaly vycházet zhruba v polovině minulého desetiletí. Vydává je například Šanghajská univerzita (ARWU), britské Times Higher Education nebo agentura Quacquarelli Symonds Limited (QS). Nový projekt U-Multirank zatím vyvolává dosti kontroverzní reakce: příznivé i kritické. Například elitní sdružení LERU (League of European Research Universities), reprezentující 21 špičkových evropských univerzit, jako je Oxford nebo Cambridge, kritizuje především to, že projekt je tak velkoryse financován z veřejných (evropských) prostředků.

Více viz: New ranking targets 500 universities. European Commission, 17. 12. 2012

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Krátké zprávy, Kvalita

Výzkumné univerzity v Německu spojují své síly

Koncem roku 2012 založilo 15 význačných výzkumných univerzit v Německu sdružení German U 15 (jsou mezi nimi například berlínské Freien UniversitätHumboldt Universität, Universität Heidelberg, LMU München nebo Universität Köln). Cílem sdružení je prosazovat zájmy špičkového univerzitního výzkumu, a to především usilovat o lepší podmínky, jimž se například těší samostatné výzkumné ústavy, jako je Max-Planck-Gesellschaft.

Výzkumné univerzity totiž musí již po mnoho let řešit kvadraturu kruhu – zvládnout vysoké počty studentů, vychovat vědecký dorost a produkovat základní výzkum na světové úrovni. Často přitom ztrácejí nejlepší talenty, které odcházejí za lepšími podmínkami do USA, Kanady a Velké Británie. Udržet postavení německé vědy předpokládá posílení základního financování univerzit i jejich užší institucionální propojení s neuniverzitním výzkumem.

Těžiště práce žádné z univerzit, které jsou členy German U 15, nesmí ležet v inženýrských oborech, ale všechny musí mít lékařské fakulty: nové sdružení univerzit se totiž zaměří především na organické propojení medicíny a základního přírodovědného výzkumu, což nejsou schopny zajistit samostatné lékařské fakulty.

Více viz: Peter-André Alt (prezident berlínské Freien Universität): Starke Universitäten. Der Tagesspiegel, 08. 12. 2012

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Financování, Krátké zprávy, Německo, Výzkum