Category Archives: Internacionalizace

Země EU řeší problémy se zahraničními studenty

Nedávné rozhodnutí Evropské komise umožňuje zajímavý vhled do jejího postupu, když se dva základní principy unie dostanou do konfliktu. V roce 2007 totiž Evropská komise zahájila právní kroky proti Belgii a Rakousku pro omezování volného pohybu občanů členských zemí EU poté, co obě země stanovily kvóty pro přijímání cizích státních příslušníků do některých lékařských studijních programů. Obě země však argumentovaly tím, že jsou k těmto krokům díky přílivu studentů především z Francie (v případě valonské části Belgie) a z Německa (v případě Rakouska) nuceny, aby nebylo ohroženo právo jejich občanů na kvalitní zdravotní péči. Nyní Evropská komise již podruhé odložila konečné rozhodnutí, aby obě země mohly shromáždit dostatek argumentů, že jejich opatření byla skutečně nezbytná. Problém to není nový, ale především v posledních letech se jeho význam v souvislosti s rostoucí mobilitou studentů rychle zvyšuje. Vysoce relevantní je i pro Českou republiku.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Internacionalizace, Legislativa, Všechny články

Excelence je běh na dlouhou trať

Většině univerzit na předních příčkách mezinárodních žebříčků vysokých škol jsou stovky let. Otázkou však je, zda se na vrchol mohou dostat také mladší instituce, pokud se například zaměří na mezery na vzdělávacím trhu nebo budou masivně inovovat? A co je snazší? Vybudovat vynikající instituci na zelené louce, nebo zmodernizovat starou? Jaká je pravděpodobnost, že se univerzita, která za sebou nemá staletí zkušeností, stane jednou z nejlepších na světě? Je tomu skutečně tak, že stejně jako dobré víno vyžaduje i akademická excelence odbornou péči, pozornost a dlouhou dobu zrání? To jsou otázky, na něž se v posledních letech se svými kolegy zaměřil dlouholetý expert Světové banky na vysoké školství Jamil Salmi.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Celý svět, Internacionalizace, Kvalita, Všechny články

Světové trendy vysokého školství v roce 2013

Co lze letos čekat od celosvětového vývoje vysokého školství a jak bude pokračovat jeho internacionalizace se snaží shrnout Rahul Choudaha z World Education Services. Tlak na vysoké školy bude dále stoupat, uspějí především ty, které nabídnou více, ale zároveň s nižšími náklady. Důsledky globální finanční krize se projeví především ve třech směrech, které jsou těsně provázány a ještě se navzájem posilují: v soutěži o zahraniční studenty, ve zpřísnění regulace a zvýšení požadavků na kvalitu a v širokém uplatňování on-line výuky.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Celý svět, Financování, Internacionalizace, Všechny články

V Irsku má během čtyř let studovat 4000 Brazilců

Podle nové dohody uzavřené během oficiální jihoamerické cesty irského prezidenta Michaela D. Higginse (viz foto) bude v Irsku během příštích čtyř let studovat na 4 tisíce Brazilců. Je to další krok v realizaci ambiciózního programu brazilské vlády na zvýšení vzdělanostní a kvalifikační úrovně země „Věda bez hranic“ (Ciências sem Fronteiras), o němž jsme již přinesli obšírnou informaci (Věda bez hranic – brazilský program stipendií nabírá tempo). Dohoda pomůže nejen Brazílii, ale je velice výhodná i pro Irsko. Pro nás je tato brazilsko-irská aktivita především zajímavým podnětem k úvahám, jak se české vysoké školství může více zapojit do mezinárodní soutěže o zahraniční studenty.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Internacionalizace, Irsko, Všechny články

Shody a rozdíly v letošních výsledcích žebříčků vysokých škol

Letošní sezóna zveřejňování mezinárodních žebříčků vysokých škol, která trvá vždy od srpna do října, již skončila. Všechny tři nejvýznamnější žebříčky již byly zveřejněny a o všech jsme publikovali obsáhlejší informace: nejprve o srpnových výsledcích ARWU (Academic Ranking of World Universities), poté o v září zveřejněném žebříčku QS (QS World University Ranking) a nakonec o říjnových výsledcích THE (World’s University Rankings).

Danny Byrne, šéfredaktor společnosti TopUniversities.com, kterávydává žebříček vysokých škol QS World University Rankings, se pokusil zhodnotit výsledky těchto nejprestižnějších světových žebříčků v roce 2012 (The 2012 ranking season – What have we learned?). Přestože tři hlavní žebříčky mají různé cíle, metodologie i výsledky a může se zdát, že poskytují rozporné informace, Danny Byrne zdůrazňuje, že se v několika podstatných věcech shodují.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Celý svět, Internacionalizace, Kvalita, Všechny články

Dohoda severských zemí o financování mobility studentů

Jedním z mnoha neřešených problémů mobility studentů v Evropě je její financování v případech, kdy počet studentů ze zahraničí výrazně převyšuje počet domácích studentů v zahraničí. Přestože se hledají řešení tohoto problému, zatím se jen málo z nich skutečně zavedlo (v současnosti například takovou dohodu žádají Švýcarsko a Rakousko po Německu). Uvedený problém se pochopitelně týká i České republiky, neboť dlouhodobě přetrvává výrazná nerovnováha mezi počty studentů ze Slovenska na českých vysokých školách a počty Čechů na vysokých školách na Slovensku.

Avšak výjimkou je příklad severských zemí – Dánska, Finska, Norska a Švédska – mezi nimiž byla smlouva o vzájemné kompenzaci nákladů na studium přijata již v roce 1996. Díky nové dánské iniciativě však bude od začátku příštího roku nahrazena dohodou novou.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Dánsko, EU (organizace, celek/členské země), Financování, Finsko, Internacionalizace, Norsko, Všechny články, Švédsko

Angličtí studenti míří do světa

Počet Britů, kteří studují v zahraničí, byl vždycky nízký a v roce 2010 (poslední dostupné údaje OECD) činil pouze něco málo přes 35 tisíc, tedy jen 1,7 % ze všech Britů studujících na vysokých školách (v roce 2010 studovalo podle OECD v zahraničí necelých 14 tisíc Čechů, což je 3,3 % ze všech vysokoškoláků české národnosti, tedy prakticky dvojnásobek oproti Velké Británii).

Tato britská tradice se však v posledních letech (a především po roce 2010) začíná měnit. Odchodem do zahraničí totiž studia chtiví Angličané reagují na tři silné faktory: především je to samozřejmě razantně se zvyšující školné, které na mnoha univerzitách letos dosahuje již 9 tisíc £ (tedy téměř 250 tisíc Kč ročně); druhým faktorem je rychlý rozmach kurzů v angličtině, které čím dál častěji nabízejí univerzity i v zemích, kde angličtina není úředním jazykem; zatřetí jsou to stále se zhoršující vyhlídky absolventů vysokých škol na britském pracovním trhu.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Anglie, EU (organizace, celek/členské země), Financování, Internacionalizace, Nizozemsko, Všechny články

Masové otevřené on-line kurzy na vysokých školách

V současné době můžeme pozorovat především v americkém vysokém školství trend rychlého rozvoje masových otevřených on-line kurzů (MOOC). První vlaštovky tohoto trendu se objevují už i na evropských vysokých školách. Proč k tomu vysoké školy přistupují? Kde jsou kořeny tohoto trendu? Ale především: Jedná se o nový trend v dostupnosti vysokoškolského vzdělání?

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

komentáře 2

Filed under Celý svět, Internacionalizace, Výuka, Všechny články

Internacionalizace vysokého školství a mobilita studentů očima OECD

V září publikovala OECD nové vydání pravidelné zprávy Education at a Glance 2012, která vychází každý rok na podzim již od roku 2001. Z celé řady témat, které zpráva zahrnuje, a z nichž některým se budeme postupně věnovat, vybíráme jako první internacionalizaci vysokého školství a mobilitu studentů. Uvedené téma je pro další rozvoj českého vysokého školství mimořádně důležité, protože mobilita studentů se v posledních letech nejen dynamicky rozvíjí, ale prochází také významnými změnami, které překreslují dosavadní cestovní mapy zahraničních studentů. To samozřejmě podstatně ovlivňuje globalizaci vysokého školství i mezinárodní postavení vysokoškolských systémů jednotlivých zemí. Česká republika by neměla zůstat stranou.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Ekonomika & VŠ, Internacionalizace, OECD (organizace, celek/členské země), Všechny články

EUA hodnotí strategie mobility v evropském vysokém školství

Více než stovka zástupců evropských univerzit, národních agentur a vládních institucí se sešla na začátku letošního září na norské Univerzitě v Oslu k diskusi nad výsledky projektu MAUNIMO (Mapping University Mobility of Staff and Students), vedeného Evropskou asociací univerzit (European University Association – EUA). Výsledky projektu zároveň EUA zveřejnila v nové zprávě s názvem Mobilita: sblížení politiky a praxe (Mobility: Closing the gap between policy and practice). Projekt si kladl za cíl vyhodnotit strategie evropských vysokých škol v oblasti mobility studentů a zaměstnanců univerzit. Potýkal se přitom s přetrvávajícím problémem se shromažďováním spolehlivých a srovnatelných údajů a navrhl soubor nástrojů, které jej mají pomoci zmírnit. Výsledkem celého projektu je velice zajímavá a v uvedené zprávě zachycená „momentka“ současného stavu.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Internacionalizace, Všechny články