Category Archives: Výzkum

První srovnání úrovně vysokoškoláků: projekt OECD AHELO

Na konci minulého roku vydalo OECD první zprávu z projektu AHELO (Assessment of Higher Education Learning Outcomes), který v podstatě představuje pokus o mezinárodní srovnání výsledků učení studentů vysokých škol nezávisle na různosti jejich kultur, jazyků a institucí. Cíle jsou podobné jako ve známém projektu PISA (patnáctiletá populace) – proto se AHELO někdy označuje jako PISA pro vysokoškoláky – nebo letos dokončovaném projektu PIAAC, kterému se také říká PISA pro dospělé. AHELO však nesrovnává ani tak výsledky zemí, ale spíše výsledky studentů jednotlivých institucí.

Končící projekt OECD AHELO realizoval studii proveditelnosti, která byla velmi náročná a také drahá, trvala pět let a zapojilo se do ní 270 vysokoškolských institucí ze 17 zemí (chyběla mezi nimi Česká republika, ale zúčastnilo se například Slovensko), téměř 5 tisíc učitelů a 23 tisíc studentů vysokých škol. Studie byla zatím zaměřena pouze na dva studijní obory: ekonomii a inženýrství. K projektu AHELO se nepochybně ještě vrátíme po skončení a zveřejnění všech jeho výsledků v polovině tohoto roku.

Prosincová první zpráva z projektu (Design and Implementation) se zaměřuje na podobu a průběh šetření, další vyjde v březnu a přinese výsledky analýzy dat a národních zkušeností, třetí zpráva vyjde v květnu a zaměří se na další výsledky projektu a také příspěvky z již zcela obsazené březnové závěrečné  konference projektu (Measuring Learning Outcomes in Higher Education: Lessons Learnt from the AHELO Feasibility Study and Next Steps). Teprve pak se OECD a členské země společně rozhodnou, zda vůbec a za jakých podmínek budou v projektu OECD AHELO pokračovat.

Napsat komentář

Filed under Krátké zprávy, Kvalita, OECD (organizace, celek/členské země), Výzkum

Evropa jedná o dotacích pro Horizon 2020

Jak škrty v dlouhodobém rozpočtu EU na léta 2014–2020 ovlivní evropský výzkum, bude o něco jasnější po 7.–8. únoru 2013, kdy Evropská rada (European Council), tedy šéfové vlád členských zemi EU, začne projednávat sedmiletý rozpočet Evropské unie. Avšak asi až na konci února, kdy se má Evropská rada sejít znovu, se ukáže, jakou pozici uhájil program financování výzkumu Horizon 2020 v ostré soutěži především s Evropským sociálním fondem (ESF) a s programy na podporu zemědělství.

Budoucnost vědy a výzkumu v Evropě však značně ovlivňují také škrty v rozpočtech jednotlivých členských zemí a stále nedostatečný podíl výzkumu financovaného ze soukromých zdrojů. Hrozí nebezpečí, že rozdíly ve výzkumu a inovacích se mezi jednotlivými zeměmi Evropy budou stále více prohlubovat.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Financování, Výzkum, Všechny články, Španělsko

Výzkumné univerzity v Německu spojují své síly

Koncem roku 2012 založilo 15 význačných výzkumných univerzit v Německu sdružení German U 15 (jsou mezi nimi například berlínské Freien UniversitätHumboldt Universität, Universität Heidelberg, LMU München nebo Universität Köln). Cílem sdružení je prosazovat zájmy špičkového univerzitního výzkumu, a to především usilovat o lepší podmínky, jimž se například těší samostatné výzkumné ústavy, jako je Max-Planck-Gesellschaft.

Výzkumné univerzity totiž musí již po mnoho let řešit kvadraturu kruhu – zvládnout vysoké počty studentů, vychovat vědecký dorost a produkovat základní výzkum na světové úrovni. Často přitom ztrácejí nejlepší talenty, které odcházejí za lepšími podmínkami do USA, Kanady a Velké Británie. Udržet postavení německé vědy předpokládá posílení základního financování univerzit i jejich užší institucionální propojení s neuniverzitním výzkumem.

Těžiště práce žádné z univerzit, které jsou členy German U 15, nesmí ležet v inženýrských oborech, ale všechny musí mít lékařské fakulty: nové sdružení univerzit se totiž zaměří především na organické propojení medicíny a základního přírodovědného výzkumu, což nejsou schopny zajistit samostatné lékařské fakulty.

Více viz: Peter-André Alt (prezident berlínské Freien Universität): Starke Universitäten. Der Tagesspiegel, 08. 12. 2012

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Financování, Krátké zprávy, Německo, Výzkum

Španělští rektoři protestují

Již v dubnu minulého roku jsme informovali o chystaném drastickém snížení prostředků na vysoké školství ve Španělsku (Drastické škrty ve španělském vysokém školství). Těžkosti z roku 2012 však mají pokračovat i letos v souvislosti s dalšími úsporami. Španělští rektoři proti nim protestovali v prosinci minulého roku společnou deklarací „Univerzity jsou zárukou budoucnosti“ (La Universidad, garantía de futuro), která se v poledne 10. 12. 2012 (Mezinárodní den lidských práv) veřejně četla na všech španělských univerzitách.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Financování, Výzkum, Všechny články, Španělsko

ERA Survey 2012: šetření o Evropském výzkumném prostoru

Již na konci loňského roku zahájila Evropská komise šetření o postupu realizace Evropského výzkumného prostoru (ERA – European Research Area), které bude 25. ledna 2013 uzavřeno. Je zaměřeno na organizace, které v tom mají klíčovou úlohu: na ty, jež výzkum provádějí i na ty, jež jej financují. Vzhledem k nepříliš přesvědčivému zapojení České republiky do ERA je šetření ERA Survey 2012 příležitostí ukázat, co nám nevyhovuje a chybí a kde jsou bariéry našeho hlubšího zapojení, a tedy i možností přispět k prospěšným změnám. Neměli bychom ji nechat nevyužitou.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Financování, Výzkum, Všechny články

Švédsko má podpořit špičkový výzkum na vysokých školách

V prosinci loňského roku (2012) byla publikována nová studie Švédské akademie věd (Fostering Breakthrough Research: A comparative study), jejímž úkolem bylo zjistit, proč se mezinárodní dopad švédského výzkumu v posledních dvaceti letech relativně snižuje. Studie poukazuje na řadu rozdílů v řízení a financování vědy a výzkumu mezi Švédskem (a Finskem, které je v obdobné situaci) na jedné straně a dalšími srovnatelnými, ale úspěšnějšími zeměmi – Dánskem, Nizozemskem a Švýcarskem – na straně druhé. Studie formuluje řadu doporučení, jak špičkový výzkum podpořit: navrhuje změny ve financování, v řízení na úrovni státu i jednotlivých institucí a ve způsobu, jak se zajišťuje rozvoj a kariéra výzkumných pracovníků. Navržené změny jsou bezpochyby zajímavé i pro českého čtenáře; švédská studie představuje inspirativní přínos i do naší diskuse o hodnocení a financování vědy a výzkumu.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

1 komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Financování, Výzkum, Všechny články, Švédsko

Reforma výzkumu a vysokého školství ve Francii má zvýšit jejich dopad na ekonomiku

Výzkum ve Francii je v mnoha oborech na té nejvyšší světové úrovni, pokud ho hodnotíme podle počtu získaných cen a uznání, avšak jeho využití a celkový dopad na ekonomiku jsou menší než v jiných rozvinutých zemích. Tak například francouzské podniky podávají ve srovnání s německými jen třetinu patentů ročně (20 tisíc oproti 60 tisícům), přestože výdaje na výzkum a vývoj jsou ve Francii jen o málo nižší než v Německu (2,26 % HDP proti 2,9 % HDP). Nová francouzská vláda proto chce reformou transferu výzkumu podstatně zvýšit jeho využití a podpořit tak v zemi inovace, konkurenceschopnost i zaměstnanost. Realizuje i další projekty, jako je Opération Campus, které významně podpoří francouzský výzkum a vysoké školství.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under Ekonomika & VŠ, EU (organizace, celek/členské země), Francie, Výzkum, Všechny články

Švédsko se dívá dopředu – zvyšuje výdaje na vysoké školství a výzkum

V rámci projednávání čtyřletého rozpočtového výhledu na roky 2013 až 2016 ve švédském parlamentu (Riksdag) předložil 11. října 2012 ministr školství Jan Björklund návrh výhledu vývoje výzkumu a inovací (Forskning och innovation). Zdůvodnil, proč chce švédská vláda ještě navýšit už tak záviděníhodné výdaje na vysoké školství a výzkum. Celkové veřejné výdaje se v letech 2013–2016 zvýší o 4 miliardy švédských korun (SEK, tedy asi o 450 milionů € nebo o více než 11 miliard Kč).

V roce 2016 tak veřejné výdaje na výzkum dosáhnou ve Švédsku téměř 40 miliard SEK a během osmiletého období se oproti roku 2008 zvýší o téměř 9 miliard SEK (o více než miliardu € nebo asi o 26 miliard Kč), což bude představovat třicetiprocentní nárůst (v předchozích osmi letech 2000–2008 se veřejné výdaje na výzkum a inovace zvýšily o 4 miliardy SEK, což činilo 15,6 %).

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Financování, Výzkum, Všechny články, Švédsko

Financování podle výsledků v Itálii

V Itálii je od roku 2009 zaváděno financování vysokých škol podle jejich výsledků (Merit-based funding). Nová italská pravidla financování podle výkonnosti jsou inspirována zkušenostmi z některých jiných zemí a jsou s nimi spjata mnohá očekávání. Italové jsou především přesvědčeni, že to povede ke zvýšení úrovně jejich nejlepších výzkumných univerzit. Mezi dnešními pravidly financování vysokých škol v Itálii a v České republice lze nalézt některé podobnosti; diskutovalo se o nich i na červnovém jednání EUA Funding Forum v Salzburku.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Financování, Itálie, Výzkum, Všechny články

Odešel Ladislav Čerych

Se zármutkem a lítostí přinášíme vzpomínku na dr. Ladislava Čerycha, dr. h. c., prvního ředitele Střediska vzdělávací politiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, který 9. srpna 2012 zesnul ve svém pražském domově ve věku nedožitých 87 let. Je to velká a bolestná ztráta pro všechny, kdo ho znali, i pro nás osobně. Odešel nejen světově uznávaný odborník na vysoké školství, ale i velký Evropan a mecenáš, a především nevšední osobnost.

Redakce Vysoké školství ve světě

Celý příspěvek

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Politika & VŠ, Výzkum, Všechny články, Česká republika