Podpora mobility studentů v evropských zemích

Evropská komise společně se svými agenturami Eurydice a EACEA vydala na konci roku 2013 zprávu o vytváření soustavy ukazatelů o podmínkách mobility studentů v Evropě (Towards a Mobility Scoreboard: Conditions for Learning Abroad in Europe). Navržená soustava ukazatelů umožňuje sledovat a porovnávat, jakou a jak rozdílnou podporu mobilitě studentů poskytují jednotlivé evropské země. Vedle již delší dobu známých údajů o rozsahu mobility studentů tedy zjišťuje, jakou politiku v oblasti mobility studentů evropské státy uplatňují. Zahrnuje šest tematických oblastí podpory mobility: informační a poradenské služby; přenositelnost grantů a půjček a finanční podpora mobilních studentů; jazyková příprava; kvalita mobility ve studiu; uznávání výstupů vzdělávání; podpora mobility znevýhodněných studentů.

Redakce Vysoké školství ve světě

Zprávu zpracovala agentura Eurydice na základě doporučení Rady EU na podporu mobility (Council Recommendation of 28 June 2011 on ‘Youth on the move’ Recommendation on promoting the learning mobility of young people). Zaměřuje se nejen na všechny členské státy EU, ale také na Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko a Turecko. Šest tematických oblastí mobility definovalo již sdělení Evropské komise ‘Youth on the Move: An initiative to unleash the potential of young people to achieve smart, sustainable and inclusive growth in the European Union’ COM(2010) 477 final a pak znovu uvedené doporučení Rady EU.

Zpráva hodnotí navržené ukazatele i metodologická omezení a identifikuje oblasti, v nichž nelze navrhnout dostatečně vypovídající ukazatele nebo získat dostatečně spolehlivá data a informace. Jsou to oblasti motivace, administrativních a institucionálních problémů, partnerství a financování. Například se ukázalo, že je příliš komplikované vyvinout ukazatele pro porovnání administrativních překážek mobility v jednotlivých zemích. Bylo by pro ně třeba získat údaje, které jsou v kompetenci jiných než školských orgánů (jako je imigrace, zdravotnictví či práce a sociální péče), a musely by být absolutně spolehlivé, neboť řešené problémy mají právní důsledky.

Přehled tematických oblastí a ukazatelů

A.      Informační a poradenské služby 

 • Strategické plánování informačních a poradenských služeb pro mobilitu studentů na národní i regionální úrovni
 • Strategie informačních a poradenských služeb pro mobilitu studentů na národní i regionální úrovni
 • Personalizované služby pro studenty o možnostech studia v zahraničí
 • Zapojení těch, kteří studovali v zahraničí, do akcí podporovaných z veřejných prostředků na národní úrovni (tzv. multipliers)
 • Externí evaluace poskytování služeb prováděná v rámci monitorování mobility studentů

B.      Jazyková příprava 

 • Délka povinné výuky prvního cizího jazyka pro všechny studenty
 • Délka povinné výuky druhého cizího jazyka pro všechny studenty

C.      Přenositelnost grantů a půjček a finanční podpora mobility studentů 

 • Podíl studentů, kteří dostávají stipendium z veřejných prostředků, 1. a 2. cyklus dohromady
 • Stipendia z veřejných prostředků: principy alokace
 • Přenositelnost stipendií
 • Podíl studentů, kteří mají půjčku z veřejných prostředků, 1. a 2. cyklus dohromady
 • Přenositelnost půjček
 • Doplňková stipendia na podporu mobility, podle typu mobility
 • Účel doplňkových stipendií (na studium, dopravu, zvýšené životní náklady, jazykovou přípravu)

D.      Kvalita mobility studentů 

 • Oficiální přijetí Evropské charty kvality mobility
 • Zaměření personalizovaných poradenských služeb
 • Monitorování zajišťování kvality dohod o studiu
 • Monitorování zajišťování kvality integrování zahraničních studentů

E.      Uznávání výstupů vzdělávání 

 • Monitorování ECTS
 • Monitorování hlavních hledisek doplňku k diplomu
 • Monitorování, zda absolventi i zaměstnavatelé využívají doplněk k diplomu

F.       Podpora mobility znevýhodněných studentů

 • Sociálně-ekonomický status jako základ nedostatečného zastoupení
 • Monitorování účasti studentů s nižší sociálně-ekonomickou úrovní v programech mobility
 • Finanční podpora mobility studentů s nižší sociálně-ekonomickou úrovní

Pozn.: Na všech mapkách je zobrazen stav v akademickém roce 2011/12.

Přestože se zpráva potýkala s řadou obtížných metodologických problémů, je poznání přístupů a praxe jednotlivých zemí k podpoře zahraniční mobility studentů velkým přínosem. Soustava ukazatelů má totiž nejenom identifikovat na jedné straně úroveň a zaměření podpory mobility studentů a na straně druhé její překážky, má také měřit dosažený pokrok, ale zejména porozumět různým přístupům jednotlivých zemích k mobilitě studentů a vyvolat diskusi, co je pro mobilitu skutečně důležité a jak to podporovat. Rozmanitost přístupu v Evropě jasně ukazují ukazatele například jazykové přípravy či přenositelnosti (portability) grantů a půjček (v tomto případě patří ČR mezi země, kde je přenositelnost omezena).

Ve zprávě je každé ze šesti sledovaných tematických oblastí věnována jedna kapitola. Získané informace jsou v každé kapitole prezentovány dvěma způsoby. Nejprve se na mapce Evropy vždy přehledně uvádí, jak jednotlivé země řeší určitý dílčí problém (mapek je tedy tolik, kolik hledisek – ukazatelů – se sleduje v dané oblasti; ve zprávě je celkem 24 mapek). Pak následuje souhrnný ukazatel (scoreboard indicator), který řešení dílčích problémů dané tematické oblasti syntetizuje a v přehledné tabulce člení jednotlivé země do několika skupin podle míry podpory mobility studentů v této oblasti.

Pro lepší představu uvádíme konkrétní příklad z oblasti finanční podpory a její přenositelnosti (3. kapitola). Ta má dokonce sedm mapek pro jednotlivé ukazatele. Na následující mapce je uvedeno, jaký podíl studentů dostává stipendia z veřejných prostředků, což je jeden ze sedmi ukazatelů této oblasti.

V další tabulce pak výsledný syntetický ukazatel této oblasti propojuje všech sedm dílčích ukazatelů. (ČR i Slovensko jsou v poslední skupině s nejnižší podporou.)

Zpráva obsahuje i seznam prioritních kroků ke zlepšení mobility studia. Patří k nim větší důraz na mentoring a společnou výuku se studenty hostitelské instituce, aby si mobilní studenti rychleji zvykli na nové podmínky a studijní režim. Další prioritou je implementace Evropské charty kvality mobility (European Quality Charter for Mobility) a také chart na národní a regionální úrovni, kterou však prozatím oficiálně přijalo pouze 10 členských zemí EU. (ČR ani Slovensko mezi nimi nejsou.)

Androulla Vassiliou, evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež, na tiskové konferenci ke zveřejnění zprávy (13. ledna 2014) zdůraznila, že „studium a odborná příprava v zahraničí je výborný způsob, jak získat cenné dovednosti a zkušenosti, a právě proto EU významně navýšila financování mobility v rámci nového programu Erasmus+. Díky soustavě indikátorů Mobility Scoreboard nyní poprvé vidíme, do jaké míry jednotlivé země vytvářejí příznivé prostředí a podmínky pro rozvoj mobility studentů – a ve kterých oblastech by se naopak mohly více snažit.“

V letech 2011–13 byla také vyvinuta mapová pomůcka pro přípravu strategie vysoké školy na podporu mobility studentů i učitelů v rámci projektu Maunimo. Na něj navazuje v letech 2013–14 projekt MPPC (Mobility Policy Practice Connect) na propojování národní strategie mobility se zájmy vysokých škol.

Na závěr dodejme, že výsledky České republiky nejsou nijak zvlášť povzbudivé. Ve třech tematických oblastech jsme se umístili v trochu lepším průměru a ve dvou jsme dopadli vysloveně špatně (jedna oblast nebyla hodnocena).

V roce 2015 mají být výsledky právě vydaného Mobility Scoreboard aktualizovány.

Zpracovali Jan Koucký a Jan Kovařovic

.

 

European Commission/EACEA/Eurydice: Towards a Mobility Scoreboard: Conditions for Learning Abroad in Europe. Luxembourg: Publications Office of the European Union 2013

EU Mobility Scoreboard: more effort needed to promote studies and training abroad for students. European Commission – IP/14/9, Brussels, 10 January 2014

Mobility Scoreboard: Frequently Asked Questions. European Commission – MEMO/14/7, Brussels, 10 January 2014

Peta Lee: Eurydice student mobility report throws up surprises. 17 January 2014 University World News Issue 303

Eurydice: Creating a ‘mobility scoreboard’. 31 January 2014 University World News Issue 305

http://maunimo.eu/mppc

Napsat komentář

Filed under EU (organizace, celek/členské země), Internacionalizace, Studenti, Všechny články

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s