IREG provádí audit žebříčků vysokých škol

Žebříčky a „ligové tabulky“ vysokoškolských institucí a jejich vzdělávacích programů se staly celosvětovým fenoménem a také módou posledních let. Začaly být totiž využívány pro mnohé účely: zájemcům poskytují jednoduchou a snadno interpretovatelnou informaci o postavení a kvalitě vysokých škol; stimulují konkurenci mezi vysokoškolskými institucemi; jsou používány pro rozdělování finančních prostředků a pomáhají diferencovat mezi různými typy institucí a různými studijními programy a obory. Navíc, jsou-li správně chápány a interpretovány, přispívají k definování kvality vysokých škol dané země. Proto se žebříčky staly leckde součástí procesu zajišťování kvality a proto bude jejich rozmach s největší pravděpodobností dále pokračovat.

Redakce Vysoké školství ve světě

K žebříčkům vysokých škol je však současně důležité přistupovat s vědomím, že za kvalitu sběru informací a dat, použitou metodologii a postupy řešení i za způsoby prezentace a šíření jejich výsledků plně odpovídají mnohdy pouze několikačlenné týmy, které žebříčky a „ligové tabulky“ vytvářejí. Jako reakce na živelný rozvoj žebříčků v různých zemích přišlo již v roce 2002 Evropské centrum pro vysoké školství UNESCO-CEPES (UNESCO European Centre for Higher Education) s myšlenkou určitým způsobem zastřešit probíhající boom (odborné setkání, které proběhlo ve Varšavě, je označováno jako IREG-0 Conference). V roce 2004 společně s Institutem vysokoškolské vzdělávací politiky (Institute for Higher Education Policy IHEP) ve Washingtonu ustanovili (během IREG-1 Conference) tzv. Expertní skupinu pro mezinárodní žebříčky (International Ranking Expert Group IREG) sdružující tvůrce a analytiky vysokoškolských žebříčků.

Nová Expertní skupina zorganizovala v roce 2006 společné setkání v Berlíně (IREG-2 Conference), aby se uvážily a stanovily principy kvality a správného užívání žebříčků vysokých škol. Výstupem tohoto setkání se staly tzv. Berlínské principy tvorby žebříčků vysokoškolských institucí (Berlin Principles on Ranking of Higher Education Institutions). Při značné heterogenitě metodologií žebříčků jsou tyto principy základním východiskem pro zdokonalování a hodnocení žebříčků. Podle Berlínských principů mají žebříčky a „ligové tabulky“ respektovat soubor celkem šestnácti zásad a pravidel definovaných ve čtyřech klíčových oblastech: účely a cíle žebříčků, konstrukce a vážení ukazatelů, sběr a zpracování dat a prezentace výsledků žebříčků.

Další setkání Expertní skupiny proběhla v roce 2007 v čínské Šanghaji (IREG-3 Conference) a v roce 2009 v kazašské Astaně (IREG-4 Conference). V roce 2009 založili členové Expertní skupiny mezinárodní neziskovou asociaci s názvem IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence (zkráceně IREG Observatory) sdružující organizace sestavující žebříčky vysokých škol, ale také univerzity a další instituce, které mají zájem na zlepšování kvality žebříčků a kvality vysokých škol obecně. Smyslem IREG Observatory je posilovat povědomí a porozumění veřejnosti v oblasti akademických žebříčků a akademické excelence. Asociace je registrována v belgickém Bruselu a její sekretariát sídlí ve Varšavě. Z původních devíti členů jich má dnes 34 a další žádosti o členství se projednávají. Již pod hlavičkou IREG Observary proběhly konference v Berlíně (IREG-5 Conference) v roce 2010 a v tchajwanském Tchaj-peji (IREG-6 Conference) v roce 2012.

Vedle hlavních konferencí začala asociace IREG Observatory organizovat také tzv. fóra; první bylo věnováno národním žebříčkům a proběhlo již v roce 2011 v Bratislavě, druhé (zatím poslední) se ve dnech 16. až 17. května 2013 ve Varšavě zaměřilo na metodologie žebříčků, tedy na to, jakým způsobem a na základě čeho jsou žebříčky vytvářeny. Použitá kritéria totiž určují, o čem jednotlivé žebříčky vypovídají nebo naopak nevypovídají.

Fórum IREG ve Varšavě v květnu 2013

IREG fóra ve Varšavě (IREG Forum on University Rankings – Methodologies under scrutiny) se zúčastnilo více než 130 odborníků a zástupců akademické obce a širší zainteresované veřejnosti z 32 zemí. Program fóra zahájil svým vystoupením Jan Sadlak, prezident IREG Observatory, který poukázal na užitečnost žebříčků vysokých škol jako důležitých nástrojů transparentnosti, hodnocení a získávání informací. Michal Kleiber, prezident Polské akademie věd, v úvodní řeči zdůraznil důležitost kvality vstupních údajů a kvality informací o žebříčcích a o vysokém školství. Jednotlivým zasedáním fóra předsedali: Andrea Bonaccorsi (Itálie), Waldemar Siwinski (Polsko), Nian Cai Liu (Čína), Klaus Hüfner (Německo), Wojciech Bieńkowski (Polsko) a Alex Usher (Kanada).

Základní myšlenkou fóra ve Varšavě bylo, že žebříčky mohou být pouze tak dobré, jak dobré jsou metodologie stojící za nimi. Proto se jak prezentace, tak diskuse zaměřovaly na různé aspekty metodologií používaných při sestavování žebříčků. Prostor byl věnován tradičním významným globálním žebříčkům (ARWU, QS, Webometrics), národním iniciativám (polské Perspektywy University Ranking nebo americké Best Colleges) i nově se rozvíjejícím žebříčkům (U-Multirank nebo Folha’s University Ranking).

Zajímavé a zároveň přínosné bylo zasedání, v němž panelisté zastupovali instituce z různých zemí s různými vysokoškolskými systémy. Sergej Tunik (Petrohradská univerzita), Stanislaw Kistryn (Jagellonská univerzita), Lars Uhlin (Lund University), Mukash Burkitbajev (Al-Farabi University), Mircea Dumitru (University of Bucharest) a Ladislav Nagy (Babes-Bolyai University) komentovali žebříčky z pohledu univerzit. Například zástupce Petrohradské (druhé největší ruské) univerzity ocenil význam žebříčků pro jednotlivé instituce, neboť poskytují důležitý nestranný pohled z vnějšku potřebný pro jejich další rozvoj. Jako metodologickou slabinu žebříčků uvedl, že dostatečně nezohledňují kulturní a historické tradice zemí. V Rusku se totiž velké množství profesorů specializuje téměř výhradně na výuku; často se sice jedná o vysoce kvalifikované odborníky (oceněné například Fieldsovou medailí), kteří však nejsou aktivní ve vědecké a výzkumné činnosti. Proto Sergej Tunik navrhuje při výpočtech rozlišovat mezi akademickými a vědeckými pracovníky, což je ovšem ve srovnávací praxi mnohdy obtížně realizovatelné.

Podobně zástupce Jagellonské (druhé největší polské) univerzity vnímá žebříčky a jejich smysl převážně pozitivně; protože však jejich počty neustále rostou, je časově náročné všechny důkladně a pozorně sledovat. Největší přínos žebříčků spatřuje v souboru údajů, které poskytují navíc v časovém vývoji a umožnují tak sledovat národní i globální trendy. Jako nebezpečí naopak vnímá, že zdánlivě odlišné ukazatele mnohdy měří stejné skutečnosti. Lars Uhlin ze švédské Lund University hovořil o rostoucím vlivu žebříčků v posledních letech a o důsledcích v podobě změn chování institucí i národních médií. Jako přínosné pro své instituce hodnotili žebříčky také zástupci kazašské a dvou rumunských univerzit, a to především díky možnosti srovnávat se s ostatními a zlepšovat se.

Mukash Burkitbajev shrnul důvody, proč se kazašské univerzity významně neprosazují v globálních žebříčcích. Jako první uvedl skutečnost, že v Kazachstánu (podobně jako například také v Rusku nebo Rumunsku, jak potvrdili jeho kolegové) se tradičně a historicky hlavní objem výzkumné činnosti nekoncentruje na univerzitách, ale především v akademiích věd a průmyslovém sektoru. Dalšími důvody jsou podle Burkitbajeva malý počet lékařských fakult (neboť právě ty se celosvětově velmi významně podílejí na objemu vědeckých a výzkumných článků, jejich citací a publikací) a skutečnost, že velká většina významných publikací je vydávána pouze v kazaštině či ruštině a nikoliv v angličtině. Nicméně v Kazachstánu, stejně jako třeba v Rusku nebo Rumunsku, univerzity vnímají sílu a potenciál žebříčků vysokoškolských institucí a snaží se jich maximálně využít. Vypovídá o tom například intenzivní komunikace zástupců univerzit s tvůrci žebříčků, pořádání seminářů s účastí tvůrců žebříčků nebo také nejpočetnější členské zastoupení v mezinárodní asociaci IREG Observatory (Kazachstán, Rusko a Rumunsko mají v IREG Observatory dohromady 14 členských institucí z celkového počtu 34).

Audit IREG

Protože počty žebříčků vysokoškolských institucí od svého prvního vydání neustále rostou a navíc roste také jejich vliv (viz například článek zveřejněný ve Vysokém školství ve světě ze dne 13. 5. 2013 s názvem Vliv žebříčků vysokých škol se stále posiluje), přišla v březnu 2010 asociace IREG Observatory s myšlenkou a zároveň nabídkou provádět (na dobrovolné bázi) audit národních, regionálních i celosvětových žebříčků vysokých škol. Tato myšlenka byla dále rozvíjena na IREG-5 Conference v Berlíně v říjnu 2010, které se zúčastnilo přibližně 160 odborníků na hodnocení vysokoškolských institucí z 50 zemí a kde byl zároveň předložen předběžný seznam kritérií a postupů auditu. Později byl tento předběžný návrh zveřejněn na internetu a otevřen k připomínkám. Obdržené připomínky byly následně vzaty v úvahu při dokončování materiálu, který byl prezentován na UNESCO Global Forum on Rankings and Accountability in Higher Education v Paříži v květnu 2011. Podrobné postupy a organizační aspekty auditu byly dále komentovány a diskutovány na IREG fóru v Bratislavě v říjnu 2011. Výsledkem je IREG Ranking Audit Manual, který výkonný výbor IREG Observatory přijal v listopadu 2011 a který je zároveň zveřejněn na webových stránkách asociace.

Účelem auditu IREG, prováděného nezávislými odborníky, je ověřit a potvrdit, že hodnocený žebříček je sestavován profesionálně, na základě transparentní metodologie, dodržuje osvědčené postupy a reaguje na potřebu relevantních informací zejména ze stran studentů, vysokoškolských institucí, zaměstnavatelů a tvůrců národních i mezinárodních politik. Jak říká Jan Sadlak, jestliže již několik let hovoříme nejen o tom, že „rankings are here to stay“, ale také o stále významnějších dopadech žebříčků do vysokoškolských systémů a jejich reforem, je téma kvality a kredibility žebříčků logickým a zároveň nezbytným vyústěním probíhajících procesů. Podle Sadlaka totiž národní i mezinárodní žebříčky vysokých škol slouží jako účinné a užitečné nástroje při poskytování informací budoucím studentům, což nepochybně přispívá ke zvyšování kvality vysokoškolského vzdělávání.

První výsledky auditu byly prezentovány právě na proběhlém IREG fóru ve Varšavě, kde bylo zároveň prvním dvěma úspěšně prověřeným žebříčkům slavnostně uděleno právo užívat certifikát kvality IREG Approved, který potvrzuje, že metodika, postupy a publikace těchto žebříčků splňují kritéria vysoké kvality a že žebříčky jsou sestavovány na nejvyšší profesionální úrovni. Jedná se o polský národní žebříček Perspektywy University Ranking sestavovaný od roku 2000 organizací Perspektywy Education Foundation a mezinárodní žebříček QS World University Rankings (QS), který od roku 2004 sestavuje QS Inteligence Unit. V případě žebříčku QS byly certifikátem kvality IREG Approved společně s hlavním žebříčkem oceněny také dva regionální žebříčky QS World University Ranking AsiaQS World University Ranking Latin America. Udělené certifikáty, jejichž platnost trvá do konce roku 2016, převzali z rukou prezidenta IREG Observatory Jana Sadlaka a koordinátora auditu IREG profesora Klause Hüfnera vedoucí obou organizací – Waldemar Siwinski a Ben Sowter (viz obrázek).

Týmu, který prováděl audit polského národního žebříčku Perspektywy University Ranking, předsedal světový expert na vysokoškolské vzdělávání a bývalý koordinátor v oblasti vysokého školství Světové banky ve Washingtonu Jamil Salmi a dalšími dvěma členkami týmu byly Carla van Cauwenberghe z nizozemského ministerstva školství a Patricia Georgieva, která je odbornicí na vysokoškolské vzdělávání v bulharském Qualifications and Quality Support Centre. Audit žebříčků QS realizoval tým, kterému předsedal odborník z Institute for Higher Education Policy (IHEP) ve Washingtonu Tom Parker. Členy týmu byli dále Stanislaw Chwirot, profesor a děkan Fakulty fyziky, astronomie a aplikované informatiky na polské Univerzitě Mikuláše Koperníka, Sadiq Sait Mohammed, profesor a ředitel pro informační technologie na King Fahd University of Petroleum and Minerals v saúdskoarabském Dhahranu a Akiyoshi Yonezawa, docent na japonské University of Nagoya.

Koordinátor auditu IREG Klaus Hüfner na fóru ve Varšavě přislíbil zveřejnění materiálu shrnujícího výsledky obou provedených auditů a zároveň vyjádřil přání, aby se počet zájemců o audit žebříčků rozrůstal. Podle dostupných informací by dalším na řadě měl být žebříček CHE Ranking německého Centra pro vysoké školství CHE (Centre for Higher Education), které právě připravuje sebehodnotící zprávu, jež je nezbytným podkladem pro zahájení auditu.

Jistě bude zajímavé sledovat, jaký vliv bude mít audit IREG na kvalitu zveřejňovaných žebříčků a na jejich další vývoj. Například Andrejs Rauhvargers ve zprávě Evropské asociace univerzit EUA z roku 2013 (Global University Rankings and their Impact – Report II) poukázal na fakt, že hodnotící proces asociace IREG Observatory může mít vliv ještě dříve, než bude reálně zahájen. Existují totiž podle něj náznaky, že zpracovatelé globálních žebříčků již nyní věnují větší pozornost transparentnosti svých metodologií a obecnému dodržování Berlínských principů tvorby žebříčků vysokoškolských institucí. Rauhvargers zároveň vyjádřil naději, že audit IREG povede k podstatnému zlepšení metodologií žebříčků a kvality poskytovaných informací.

Je zřejmé, že asociace IREG Observatory se poměrně intenzivně snaží iniciovat, podporovat, rozvíjet, ale také organizovat komunikaci v oblasti žebříčků vysokoškolských institucí a nyní navíc udělením prvních certifikátů kvality začíná novou éru této zajímavé a rychle se rozvíjející tématiky. Nejbližší setkání spoluorganizuje v listopadu 2013 v čínské Šanghaji společně s tvůrci ARWU na Shanghai Jiao Tong University (5th International Conference on World-Class Universities) a další hlavní konferenci (IREG-7 Conference) spoluorganizuje v květnu 2014 v Londýně společně s QS Quacquarelli Symonds. Tématem konference budou opět žebříčky, tentokrát společně se zaměstnatelností (Employability and Academic Rankings – Reflections and Impact).

Napsat komentář

Filed under Celý svět, Internacionalizace, Kvalita, Všechny články

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s