Průměr už nestačí: jednali ministři školství EU

Ministři školství členských zemí EU se 15. února 2013 sešli na prvním zasedání Education, Youth, Culture and Sport (EYCS) Council za irského předsednictví (za ČR se jednání zúčastnil první náměstek ministra Jiří Nantl). Na programu bylo za prvé projednat Sdělení Komise Rethinking Education: Investing in Skills for better socio-economic outcomes a doporučení obsažená v Annual Growth Survey 2013 a přijmout odpovídající závěry pro investování do vzdělávání a odborné přípravy. Za druhé bylo na programu diskutovat o tom, jak může vzdělávání a dosažení odpovídající kvalifikace přispět k zaměstnanosti, stabilitě a růstu. Na jednání byli proto přizváni dva význační experti – Andreas Schleicher z OECD a Lord David Puttnam, kancléř britské Open University. Irský ministr školství Ruarí Quinn také seznámil své kolegy se stavem projednávání priorit irského předsednictví, především přípravy nového programu Erasmus for All, který má nahradit všech sedm dosavadních programů v oblasti vzdělávání, mládeže a tělovýchovy. Za irského předsednictví proběhne v květnu ještě druhé zasedání EYCS Council.

Redakce Vysoké školství ve světě

Sdělení Komise Rethinking Education: Investing in Skills for better socio-economic outcomeskonce loňského roku vyzývá k reorganizaci evropských systémů vzdělávání a odborné přípravy tak, aby poskytovaly kvalifikaci odpovídající potřebám dnešního světa a především současné situaci, kdy v celé EU již několik let přetrvává vysoká nezaměstnanost mládeže. Další dokument Komise, Annual Growth Survey 2013, obsahuje kromě doporučení specifických pro jednotlivé země i řadu společných doporučení v oblasti vzdělávání:

  • investice do vzdělávání učinit vládní prioritou a pokud možno je i zvýšit,
  • omezit předčasné odchody ze školy,
  • usnadnit přechod ze školy do zaměstnání (kvalitní praxe a duální učňovské modely),
  • rozvíjet kompetence pro zaměstnatelnost a podnikatelství,
  • lépe propojovat vzdělávání s potřebami trhu práce.

Přijaté závěry definují prioritní oblasti reformy a vyzývají členské země, aby

  • restrukturalizovaly vzdělávací systémy, například těsnějším propojením s trhem práce,
  • zlepšily odbornou přípravu a zaměřily ji na oblasti potencionálního růstu nebo na oblasti, kde je nedostatek kvalifikovaných sil,
  • studentům ohroženým předčasným odchodem ze školy poskytovaly individuální podporu,
  • snižovaly počet osob s nízkou kvalifikací tím, že jim umožní přístup ke vzdělávání dospělých a celoživotnímu učení,
  • optimalizovaly vzdělávání podporované ICT i přístup k otevřenému vzdělávání.

Evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, multilingvismus, sport, média a mládež Androulla Vassiliou ocenila, že ministři školství si přejí být více zapojeni do diskuse o požadavcích, které jsou obsaženy ve specifických doporučeních pro jednotlivé země (country-specific recommendations). Jejich závažnost se ještě zvýší, budou-li mít klíčovou úlohu při stanovení priorit pro využívání strukturálních fondů. Zdůraznila především důležitost dvou iniciativ uvedených ve Sdělení, které budou již brzy realizovány: Aliance pro učňovskou přípravu (Alliance for Apprenticeships), která povede k těsnější spolupráci mezi odbornými školami, podniky a sociálními partnery, a Programu modernizace vzdělávání a odborné přípravy využíváním ICT.

Východiskem pro druhý bod programu, diskusi na téma Education and Skills for Jobs, Stability and Growth, byla opět doporučení Annual Growth Survey 2013, z nichž irské předsednictví připravilo stručný podklad. Konstatovalo se v něm, že v EU je dnes přes 26 milionů nezaměstnaných, z toho téměř 6 milionů mladých lidí. Na druhé straně 2 miliony pracovních míst je neobsazených, chybí kvalifikované síly v klíčových sektorech, kde počet pracovních míst poroste, jako jsou zelená ekonomika, ICT a zdravotnictví. Pokrok v přizpůsobování vzdělávacích systémů potřebám trhu práce je nedostatečný.

Ministři školství členských zemí EU byli vyzvání, aby v diskusi uvedli, jaká okamžitá a praktická opatření provádí ve vzdělávacím systému, aby se zvýšila úroveň kvalifikace a zaměstnatelnost, a krátce informovali alespoň o jedné iniciativě v jejich zemi. Vystoupení obou pozvaných osobností se zaměřila na budoucnost vzdělávání a na změny na trhu práce. Diskuse pokračovala i během oběda, kdy se jí zúčastnili také zástupci sociálních partnerů.

Andreas Schleicher se ve svém vystoupení soustředil na tři problémy: na soutěž Evropy se severní Amerikou, Asií i dalšími světovými regiony, na dovednosti, které vyžadují zaměstnavatelé a na příklady dobré praxe v Evropě. Uvedl, že kdyby celá EU dokázala napodobit výsledky, kterých dosáhlo Polsko v posledních deseti letech, tak by evropská ekonomika získala o 50 bilionů € více ještě během života dnešních studentů. A nejsou k tomu třeba další finanční prostředky. Zdůraznil, že je nutné propojovat vzdělávání s prací, protože se tím zvyšuje jeho efekt, a zejména pak získanou vyšší kvalifikaci skutečně uplatňovat. Příkladem je Singapur, který radikálně reformoval svou ekonomiku a 90 % pracovních míst ve zpracovatelském průmyslu nahradil místy vyžadujícími vysokou kvalifikaci. K tomu je ovšem nezbytné v příštích letech realizovat tři zásadní změny: investovat především do priorit, jakými jsou kvalita učitelů a první roky vzdělávání; nepřipravovat pro určitá povolání, ale vybavovat dovednostmi, které budou práce a život vůbec v budoucnu vyžadovat, jako jsou analytické myšlení a všechny formy komunikování; mít ve vzdělávání celoživotní perspektivu a investovat také do vzdělávání lidí po třicítce.

Lord David Puttnam zdůraznil, že vzdělání není luxus, ale podmínkou přežití dnešní společnosti, a ta si špatné vzdělávání prostě nemůže dovolit. Mezi školou a vnějším světem existují bariéry, poskytované vzdělávání nepřipravuje žáky na novou situaci, především na proměny trhu práce. Poukázal na bestseller Thomase Friedmana (That Used to Be Us: How America Fell Behind in the World It Invented and How We Can Come Back), která popisuje pracovní trh zítřka, kde „jsou nejvíc ohroženy rutinní středně kvalifikované práce, dělnické i úřednické, v nichž se jen opakují standardizované úkony. Mezi ně patří například práce na tovární lince, zakládání spisů v kanceláři, přepisování zápisů a poznámek, rutinní zpravodajství v novinách, příprava power-pointové prezentace pro šéfa nebo pátraní po ztraceném zavazadle. Takové rutinní práce mizí v důsledku spojeného efektu globalizace a IT revoluce. Na druhé straně vzrůstá potřeba lidí, kteří si osvojili analytické dovednosti potřebné pro řešení problémů v povoláních vyžadujících vysokou kvalifikaci.“ I když ovládání digitálních technologií je nezbytné, David Puttnam zdůraznil, že rozhodující úlohu má učitel, který musí být vysoce kvalifikovaný. Vyzval také členské země, aby podporovaly volnou výměnu informací na internetu a předávání zkušeností učitelů, když odcházejí do důchodu, jak se to již děje v Británii.

Jak ve svém vystoupení připomněla Androulla Vassiliou, letošek je rozhodující pro plány členských zemí na získání prostředků ze strukturálních fondů; k dispozici bude 35 miliard € především z ESF. Přivítala také novou dohodu o spolupráci Evropské komise s OECD především při analyzování jednotlivých zemí, vypracování strategie zvyšování kvalifikace a návrhu evaluačních nástrojů. Členské země vyzvala, aby se jejich vysoké školy účastnily nového projektu U-multirank, jehož cílem je realističtější hodnocení vysokých škol, které nebude zaměřené jen na výzkum.

Na závěr zasedání irský ministr školství Ruarí Quinn informoval o postupu přípravy nového programu Erasmus for All: the Union Programme for Education, Training, Youth and Sport, který má nahradit sedm dosavadních samostatných programů. Připravit jeho zahájení k 1. lednu 2014 je jedním z hlavních úkolů irského předsednictví. Komise uveřejnila návrh programu v listopadu 2011, Rada odsouhlasila způsob jeho řešení (ovšem bez důsledků pro rozpočet, který závisí na schválení střednědobého finančního EU na roky 2014–2020) již v květnu 2012 s předpokládanými náklady ve výši 19 miliard €. I když zachovala celkovou stavbu programu, Rada provedla řadu dílčích úprav v textu, které pak převzal Evropský parlament. Při hlasování v jeho kulturním výboru na konci listopadu 2012 bylo schváleno téměř 300 změn. Mezi nejdůležitější patří změna názvu programu na the YES Europe Programme, zachování dnešních názvů pro subprogramy (tedy Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig apod.), stanovení podrobných cílů v kapitolách pro vzdělávání, odbornou přípravu a mládež a uvedení monitorovacích indikátorů. První neformální projednávání Radou (kterou zastupuje irské předsednictví), Komisí a Evropským parlamentem proběhlo 19. února 2013. Předsedající Irsko doufá, že ke konečné dohodě dojde ještě před létem, takže Komise bude moci včas dokončit přípravu a včas program zahájit.

Na svém jednání ve dnech 7.–8. února Evropská rada odsouhlasila podstatné zvýšení finančních prostředků na podporu růstu a vytváření pracovních míst. Kapitola Competitiveness byla zvýšena o více než 37 % ve srovnání s víceletým finančním rámcem pro roky 2007–2013. Rada se také rozhodla zvýšit financování programu Erasmus for All, přestože přesná konečná částka bude záviset na jednání s Evropským parlamentem.

Mezi další legislativní priority irského předsednictví patří příprava nové směrnice, která usnadní uznávání profesionálních kvalifikací a zlepší informování o nich, zpracování předpisů pro realizaci dalšího kola ESF a EGF (European Globalisation Adjustment Fund) a schválení programu strategických inovací (Strategic Innovation Agenda) pro EIT (The European Institute of Innovation and Technology). Mezi priority v oblasti vysokého školství patří zajištění přístupu netradičních a znevýhodněných studentů, což je důležité pro splnění jednoho z cílů programu EU 2020, jímž je dosažení 40% podílu osob s vysokoškolským vzděláním ve věkové skupině 30–34 let v roce 2020.

.

 

Minister Quinn outlines Ireland’s Education priorities for EU Presidency. eu2013.ie, 02.01.2013

Deirdre Grant: Education Council to debate Education and Skills for Jobs, Stability and Growth, with presentation by Digital Champion for Ireland Lord David Puttnam. eu2013.ie, 14.02.2013

Today, average is over. ScienceGuide, 15 februari 2013

European Councils Meetings, 3221st Council meeting Education, Youth, Culture and Sport. Brussels, 15 February 2013

Reklamy

Napsat komentář

Filed under Ekonomika & VŠ, EU (organizace, celek/členské země), Politika & VŠ, Všechny články

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s